Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII. Inrichting en uitrusting van het schip.

ART. 11. Het vervoer van emigranten naar Suriname kan geschieden:

a. met voor dat doel ingerichte stoom- of zeilschepen;

b. met stoomschepen van de maatschappijen „Nederland" of

„Rotterdamsche Lloyd", varende in geregelden dienst naar

Nederland, en van den Koninklijken West-Indischen maildienst.

ART. 12. t/m 19 enz. 1)

XI. Keuring der schepen en van den ingeladen voorraad.

ART. 20. (1) De keuring der schepen en van alles wat volgens deze verordening en de voorschriften tot uitvoering daarvan zich daarop moet bevinden, geschiedt op kosten van den emigratie-agent door eene commissie, bestaande uit den ter plaatse van inscheping aanwezigen commissaris voor de emigratie, den geneeskundigen inspecteur voor de emigratie en den havenmeester; benevens uit twee door het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen deskundige personen, welke commissie tevens vaststelt welk maximum aantal passagiers tegelijkertijd mag worden overgevoerd. 2)

Ingeval op hetzelfde schip op meer dan ééne plaats emigranten ingescheept worden, geschieden de keuring en de vaststelling van het maximum aantal passagiers ter plaatse van laatste inscheping.

(2) Geen schip met voor Suriname bestemde emigranten mag uit Ned.-lndië vertrekken, indien het niet in het bezit is van eene door de in de vorige alinea bedoelde commissie afgegeven verklaring van goedbevinding, zoowel wat inrichting en uitrusting van het schip, als wat den ingeladen voorraad, bedoeld in de art. 10, 15 en 19 betreft, uit welke verklaring tevens moet blijken, dat het schip voldoet aan het bepaalde bij de 3e alinea van art. 14.

(3). Wanneer na het ontvangen van de in de vorige alinea bedoelde verklaring van goedbevinding, doch vóór het vertrek van het schip, een toestand ontstaat, welke niet meer met den inhoud dier verklaring overeenstemt, doet de gezagvoerder daarvan, onder teruggave van de verklaring, onmiddellijk mededeeling aan een der leden van de in al. 1 bedoelde commissie, en wordt de «verklaring, naar gelang van de omstandigheden, door de commissie gewijzigd of ingetrokken.

1) Art. 19 is gewijzigd bij Stbl. 1900 No. 171 en art. 18 bij Stbl. 1900 No. 283.

2) Zooals deze al. luidt cfm. Stbl. 1897 no. 56.

Sluiten