Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(4.) De Gouverneur-Generaal regelt het bedrag der aart de leden der in de eerste alinea bedoelde commissie toe te kennen belooningen en vergoedingen.

(5.) Ten aanzien van stoomschepen der maatschappijen Nederland" en „Rotterdamsche Lloyd," varende in geregelden dienst naar Nederland, geldt het bepaalde in de drie eerste alinea's slechts voor zooveel betreft den ten behoeve der emigranten ingeladen voorraad, bedoeld in de art. 10 en 15. 1)

XII. Inscheping en vertrek.

ART. 21 t/m 24 enz.

XIII. Strafbepalingen.

ART. 25. § 1. Overtreding van het verbod, bedoeld in de tweede alinea, alsmede van dat, bedoeld, in de achtste alinea van art. 5, wordt gestraft, voor zooveel europeanen of met dezen gelijkgestelden betreft, met eene geldboete van f 10.— tot f 100.— of gevangenis van een tot acht dagen; en voor zooveel inlanders of met dezen gelijkgestelden betreft, met eene gelijke geldboete of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van acht dagen tot drie maanden.

§ II. Het uitoefenen der functiën van werfagent buiten de streek of streken, vermeld in de bij de eerste alinea van art. 5 bedoelde licentie, dan wel met gebruikmaking eener licentie, waarvan de termijn, waarvoor zij geldig is, verstreken is, wordt gestraft, voor zooveel europeanen of met dezen gelijkgestelden betreft, met eene geldboete van f 8.— tot f 25.— of gevangenis van een tot drie dagen; en voor zooveel inlanders of met dezen gelijkgestelden betreft, met eene gelijke geldboete of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon van drie tot acht dagen.

§ III. Inscheping van emigranten of ontscheping van terugkeerende emigranten in eene andere haven, dan in art. 1 genoemd, wordt gestraft met eene geldboete van f 5.— tot f 100. — voor eiken ingescheepten of ontscheepten persoon.

§ IV. Het vertrekken van een schip me.t voor Suriname bestemde emigranten, zonder behoorlijk te zijn uitgeklaard, wordt gestraft met eene geldboete van f 25,— tot f 100.— voor iederen aan boord zijnden emigrant, onverminderd de straffen bij andere verordeningen tegen het vertrekken zonder uitklaring bedreigd.

1) Zooals deze al. luidt cfm. Stbl. 1898 no. 299.

#

Sluiten