Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ V. Het vervoer van meer passagiers dan het door de bij art. 20 bedoelde commissie vastgesteld aantal, wordt gestraft met eene geldboete van f 5.— tot f 100.— voor eiken passagier boven dat aantal.

§ VI. Het nalaten van de mededeeling, bij de derde alinea van art. 20 voorgeschreven, wordt gestraft met eene geldboete van f 100.— tot f 1000.—

§ VII. Gezagvoerders, die, naar het oordeel van de in art. 20 bedoelde commissie, bij een vorig vervoer van emigranten de, krachtens deze ordonnantie en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften, op hen rustende verplichtingen niet voldoende hebben nagekomen, worden van bedoeld vervoer uitgesloten.

§ VIII. Voor de bij paragrafen 3, 4, 5 en 6 bedoelde boeten zijn de eigenaren van het schip hoofdelijk aansprakelijk, voor de betaling dier boeten en de gemaakte kosten is het schip verbonden en executabel.

ART. 26. Onder emigranten worden in deze ordonnantie verstaan inlanders, die in Ned.-Ind. zijn geworven tot het verrichten van arbeid of in afwachting hunner werving in de depóts zijn opgenomen, en inlanders, die na afloop van een gesloten overeenkomst tot het verrichten van arbeid in genoemde kolonie, van daar in Ned.-Ind. terugkeeren.

Ten derde enz.

Sluiten