Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeren van deze hospitalen moeten minstens 0.10 Meter boven het dek verheven zijn.

(6) Aan boord moeten de noodige materialen voorhanden zijn voor het oprichten van een tijdelijk hospitaal, ter behandeling van passagiers, die door besmettelijke ziekten mochten worden aangetast; de plaats op het bovendek, waar dit hospitaal, zoo noodig, zal worden opgericht, wordt voor schepen, welke pelgrims overvoeren van Nederlandsch-Indië naar eene buiten Nederlandschlndië gelegen plaats, aangewezen door de commissie, bedoeld bij art. 16; het hospitaal moet casu quo eene oppervlakte beslaan van minstens 13 vierkanten Meter en de vloer moet minstens 0.10 Meter boven het dek zijn.

(7) Van de eischen, in de voorgaande twee alinea s omschreven, zijn vrijgesteld schepen, die, behalve de noodige middelen tot isoleering van lijders aan cholera, op cholera gelijkende aandoeningen, of pest, een behoorlijk ingerichte en goede waarborgen voor veiligheid en gezondheid aanbiedende ziekenzaal aan boord hebben, mits daarin, bij beschikbaarstelling van 3 vierkanten Meter oppervlakte per persoon, minstens 5 procent der ingescheepte passagiers kan worden opgenomen.

(8) Een geschikt lokaal, van het hospitaal geschei4en, moet voor apotheek aanwezig zijn.

(9) Ieder pelgrimsschip zal, behalve de kombuizen voor de bemanning bestemd, voorzien moeten zijn van minstens twee kombuizen, ten gebruike van de passagiers. Hiervan zijn vrijgesteld de schepen, waarop de voeding, welke aan de passagiers toekomt, wordt verstrekt in bereiden staat.

(10) Op het bovendek van iedere zijde van het schip wordt eene voldoend afgeschoten piaats ingericht tot baden waschgelegenheid voor de passagiers; deze gelegenheden moeten voorzien zijn van een handpomp op buitenboord , één dier gelegenheden moet uitsluitend voor de vrouwen bestemd worden.

(11) Behalve de latrines, voor de equipage bestemd, moet het schip voorzien zijn van tenminste één latrine met waterdoorloop voor iedere 100 passagiers; voor vrouwen worden afzonderlijke latrines aangewezen; geene latrines of urinoirs mogen in de tusschendekken of in het ruim zijn; zij moeten voldoende ruim en luchtig zijn, en zoodanig zijn ingericht, dat zij gemakkelijk kunnen worden schoon gehouden en faecale stoffen gemakkelijk buitenboords worden afgevoerd.

Sluiten