Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Het verlaten van eene plaats, zonder inlevering van een daar opgeëischt certificaat, wordt gestraft met eene boete van een duizend tot vijf duizend gulden.

(3) Het nalaten der mededeeling, bij art. 30 voorgeschreven, wordt gestraft met eene boete van een honderd tot een duizend gulden.

ART. 74. Het weigeren van toegang tot het schip aan autoriteiten of leden van commissiën, die krachtens de bepalingen dezer ordonnantie belast zijn met keuring, herkeuring of onderzoek, het verhinderen dan wel belemmeren van een voorgeschreven keuring, herkeuring of onderzoek, zoomede het aan voormelde autoriteiten of commissieleden geven van inlichtingen of voorleggen van bescheiden, waarvan de onwaarheid of onjuistheid bekend is aan hem, die de inlichtingen of bescheiden verstrekt, wordt, voor zoover in de gepleegde feiten niet is" voorzien bij de algemeene strafwetten, gestraft met eene boete van vijf honderd tot één duizend gulden.

ART. 75. De gezagvoerder van een pelgrimsschip, die tegenover passagiers niet heeft voldaan aan de aangegane verplichtingen ten aanzien van de verstrekking van drinkwater, voedingsmiddelen of brandstof, zal gestraft worden met eene boete van tweeentwintig gulden vcoriederen zoo te kort gedanen passagier. Deze boete komt ten voordeele van den passagier, die te kort is gedaan, indien hij bewijst dat hij tevergeefs het hem toekomende heeft gereclameerd.

ART. 76. Ingeval van overtreding van art. 27, alinea 1, of art. 28, wordt de gezagvoerder van het schip gestraft met eene boete van tien tot twee honderd en vijftig gulden.

ART. 77. (1) Wanneer met een pelgrimsschip passagiers worden of zijn vervoerd, zonder dat een geneesheer aan boord is, die voldoet aan art. 12, wordt de gezagvoerder van het schip gestraft met eene boete van drie duizend drie honderd gulden.

(2) Met gelijke boete wordt de gezagvoerder van een pelgrimsschip gestraft, die meer dan duizend passagiers gelijktijdig vervoert of heeft vervoerd, zonder twee geneesheeren aan boord, die aan art. 12 voldoen.

ART. 78. Iedere overtreding van art. 42 wordt gestraft met eene boete van drie honderd en dertig gulden.

Sluiten