Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inwoning eene schriftelijke vergunning bekomen om op Java en Madoera, zonder voor elke reis van een pas te zijn voorzien, zich per spoor of tram te begeven naar aan de spoor- of tramlijn gelegen hoofdplaatsen van gewesten, afdeelingen en districten in één of meer in die vergunning aangeduide residentiën, Soerakarta en Jogjakarta uitgezonderd.

Deze vergunningen, welke te allen tijde kunnen worden ingetrokken, worden uiterlijk voor den tijd van één jaar verleend.

De intrekking der vergunningen, hetzij geheel of gedeeltelijk, geschiedt, ook wanneer zij voor meer dan één gewest gelden, door de autoriteit, die haar heeft verleend. Bij verschil van meening tusschen de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur omtrent de wenschelijkheid van die intrekking, beslist de Gouverneur-Generaal.

In afwachting van hare intrekking kan eene verleende vergunning door een Hoofd van gewestelijk bestuur, voor zooveel zijn gewest betreft, worden geschorst. 1).

b. De strafbepaling, vervat in de ordonnantie van 28 Mei 1874 (Stbl. No. 140) (zie D hier achter) is van toepassing in de gevalien, dat wordt gebruik gemaakt van eene ten behoeve van- een ander persoon verleende schriftelijke vergunning, als in het vorig artikel bedoeld. 1).

ART. 5. 2).

ART. 6. Inlanders en met dezen gelijkgestelde personen, aangetroffen wordende zonder in het be^it te zijn van een reispas in de gevallen, waarin zulks wettelijk is voorgeschreven, worden gestraft met eene geldboete van f 25.—• tot f 50.— 3).

ART. 7. Bij verzuim om den pas, ingevolge de betrekkelijke voorschriften, vervat in de art. 1 en 3, ter viseering aan te bieden, wordt de schuldige gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 10.— en, bij wanbetaling, met gevangenis van ten hoogste drie dagen. 4).

1) Nieuwe art. 4a en 4b cfm. Stbl. 1904 no. 378; zie missive len Gouv. Secretaris dd. 31 Juli 1905 no. 2410 hier achter

2) Art. 5 is ingetrokken bij Stbl. 1870 No. 80 en vervangen door bijzondere bepalingen voor het reizen van chineezen in de Vorstenlanden bij Stbl. 1891 No. 214 zie Sub. B hier achter.

3) Zooals dat art. luidt cfm. Stbl. 1887 No. 74 en 1892 No- 22Q-

4) Nieuw art. 7 cfm- Stbl. 1870 No. 88.

Sluiten