Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te bepalen, dat de jaarpassen, die volgens art. 20 van het Koninkl. Besluit van 30 Januari 1874 No. 16 (Ind.-Stbl. No. 113) vanwege den Go.uverneur-Generaal door de Hoofden van gewestelijk of plaatselijk bestuur worden verleend, zoodra de voorraad van het thans in gebruik zijnde model is uitgeput, worden ingericht volgens het aan dit besluit gehecht formulier.

Afschrift enz.

VAN WEGE DEN GOUV.-GENERAAL VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

De (titel van het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur) doet te weten, dat het hem voldoende is qebleken, dat het

vaartuig, genaamd , groot

lasten of zeetonnen, hebbende dekken en

masten en gevoerd wordende door , in Ned.-Ind. tehuis behoort en dat daaraan het recht toekomt om de Nederlandsche vlag te voeren.

Alle ambtenaren en autoriteiten in Ned.-lndië en ieder ander, wien zulks kan aangaan, worden mitsdien verzocht om genoemden schipper met zijn schip en lading vriendschappelijk te ontvangen, en hem zoodanig te behandelen als de wetten van Nederland en de verdragen, door dat rijk met andere souvereinen gesloten, medebrengen.

Gegeven te den

van het jaar

De (titel van het Hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur).

Register No.

Folio

Onderteekening van den schipper, gesteld in tegenwoordigheid van mij, uitgereikt

te

den door mij.

De schipper is verplicht om, wanneer hij langer dan 24 uren verblijft ineene vreemde haven, waar een Nederl. consul, vice-consul of consulair agent gevestigd is, uiterlijk op den 2en dag na dien zijner aankomst, zich in persoon bij dien ambtenaar te vervoegen, teneinde zijn jaarpas te doen afteekenen. Brandmerk.

Sluiten