Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 81. E. PASSEN voor kleinere vaartuigen op de Buitenbezittingen.

SCHEEPVAART. ZEEBRIEVEN.

JAARPASSEN. Nadere regeling van het toezicht op de scheepvaart met de vaartuigen, genoemd in artikel 1, letter b, c, d, e en ƒ van de bepalingen omtrent de zeebrieven en jaarpassen in Nederlandsch-Indië (Stbl. 1905 No. 316).

Staatsblad 1907 No. 68.

Met intrekking van de ordonnantie van 7 Juni 1874 (Staatsblad No. 152) vast te stellen de volgende regeling, voor zooveel betreft de bezittingen buiten Java en Madoera, van het toezicht op de scheepvaart met de onder letter b. tot en met ƒ van artikel 1 der bepalingen in Staatsblad 1905 No. 316 genoemde vaartuigen, die niet behoeven voorzien te zijn van een zeebrief of van een jaarpas.

ART. 1. De vaartuigen, genoemd in artikel 1, letter b, c, d, e en ƒ van de bepalingen in Staatsblad 1905 No. 316 moeten alvorens daarmede in zee mag worden uitgevaren, voorzien zijn van passen, te verleenen duor het Hoofd van bestuur van de plaats, waar die vaartuigen tehuis behooren, op verbeurte eener boete door de eigenaren, vijftig gulden niet te boven gaande.

Deze passen worden op ongezegeld papier en kos.eloos uitgereikt en blijven van kracht, zoolang de vaartuigen niet van eigenaren of bestemming veranderen, doch in geen geval langer dan één jaar.

ART. 2. De uitreiking der passen geschiedt op plaatsen, waar een havenmeester of als zoodanig fungeerend ambtenaar bescheiden is, door dien ambtenaar, doch niet dan nadat gebleken is, dat het vaartuig voldoet aan de in Nederlandsch-Indië geldende algemeene, zoowel als plaatselijke scheepvaartverordeningen;

Het daartoe noodige onderzoek geschiedt kosteloos.

Art. 3. Aan de passen wordt de bevoegdheid ontleend tot het voeren der Nederlandsche vlag.

No. 82. REGISTREERING en nummering van kleinere vaartuigen. Herziening der bij de ordonnantie in Staatsblad 1900 no. 173 vastgestelde bepalingen ter uitbreiding en verscherping van het toezicht op de scheepvaart met de vaartuigen, genoemd in artikel 1 van het Koninklijk besluit iri Staatsblad 1874 No, 113, voor zooveel betreft Java en Madoera.

Sluiten