Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 2. Het certificaat van inschrijving moet eens per jaar door of namens den eigenaar, dan wel, indien het vaartuig door een in eene andere afdeeling gevestigden persoon gebruikt wordt, door of namens den gebruiker, aan het Hoofd van plaatselijk bestuur der afdeeling, waarin de eigenaar of de gebruiker metterwoon gevestigd is, ter viseering worden aangeboden.

Door genoemd Hoofd van plaatselijk bestuur wordt het certificaat geviseerd als volgt:

Gezien, den 19

Het Hoo'd van plaatselijk bestuur: (handteekening.)

ART. 3. Bij eigendomsovergang of bij gebruik van het vaartuig door een in eene andere afdeeling gevestigden persoon, wordt daarvan door of namens den nieuwen eigenaar of den gebruiker binnen acht dagen ten kantore van het Hoofd van plaatselijk bestuur der afdeeling, waar hij metterwoon gevestigd is, aangifte gedaan, onder overlegging van het certificaat van inschrijving.

In de gevallen, bedoeld bij de vorige alinea, of wanneer aan het vaartuig eene andere bestemming wordt gegeven, dan waarvoor het ingeschreven was, zoomede wanneer het certificaat van inschrijving verloren geraakt' of zoodanig versleten is, dat het vervangen moet worden, wordt het vaartuig opnieuw ingeschreven daar, waar het behoort en tevens een nieuw certificaat uitgereikt op de in art. 1 aangegeven wijze, met intrekking van het oude, voor zoover dit niet is verloren geraakt. Indien hot vaartuig in eene andere afdeeling dan voor welke het oude certificaat is uitgereikt, wordt ingeschreven, wordt hiervan kennis gegeven aan het Hoofd vai plaatselijk bestuur der afdeeling, waarvoor het oude certificeat is afgegeven, onder toezending, zoo mogelijk, van het vervallen certificaat.

In het register, waarin het vorige certificaat is ingeschreven, wordt in de kolom „bijzonderheden" achter die inschrijving van de uitreiking van een nieuw certificaat aanteekening gehouden.

Van het buiten de vaart geraken moet door den eigenaar binnen 14 dagen, onder inlevering van het certificaat van inschrijving, kennis gegeven worden ten kantore van registratie van het vaartuig, waar daarvan aanteekening gehouden wordt in het register van inschrijving.

De ingevolge dit artikel ingeleverde certificaten worden vernietigd.

Sluiten