Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 44. Afsluitingsmiddelen.

(1) Als voldoende afsluitingen worden beschouwd!

a. rivieren, ravijnen, moerasgronden, zoomen van dicht irteen gewassen hout of struikgewas;

b. beken, kanalen, waterleidingen of slooten van minstens één meter diepte en twee en een halven meter bodembreedte en gedurende den drogen tijd minstens met een halven meter water gevuld ;

c. levende heggen ter hoogte van één meter, dicht ineen

gewassen;

d. gegalvaniseerde ijzerdraden van voldoende dikte, in drie of meer rijen boven elkander, zoodanig, dat de bovenste op één meter boven den grond komt, en gespannen aan steenen pilaren, levende boomen of andere vaste voorwerpen, dan wel aan houten palen van voldoende afmetingen, op behoorlijke afstanden vast in den grond geplaatst;

e. hekwerken of paggers van ijzer, houten latten, ineengevlochten bamboe, droge takken en dergelijke, van één meter hoogte.

(2) Ook wordt een spoorweg als voldoende afgesloten beschouwd, wanneer de kruin door ingraving drie meter onder, of door ophooging drie meter boven het aangrenzende terrein is gelegen.

ART. 45. Parallelwegen. Wanneer verschillende dicht bij elkander gelegen wegen over den spoorweg moeten worden gebracht, kan daarin ook worden voorzien door den aanleg van parallelwegen in verbinding met één enkelen overweg.

ART. 46. 1) Afsluiting van overwegen.

(1) De in den spoorweg voorkomende vlakke overwegen worden, tenzij dit voor de veiligheid van het verkeer, ter beoordeeling van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, den betrokken Localen Raad gehoord, niet noodig is, naar gelang van de breedte van den weg en den aard van het daarop voorkomende verkeer, afgesloten door middel van sterke, goed zichtbare sluitboomen of hekken.

(2) In verbinding met deze wordt door middel van vaste afsluitingen van voldoende lengten, ingericht volgens c, d, of e van art. 44, het aansluitend terrein zoodanig gesloten, dat aar alle zijden, zoowel aan voetgangers als aan losloopend vee, de gelegenheid benomen is om op eene andere wijze dan langs den weg, waarin de overweg ligt, op den spoorweg te komen

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1907 No. 446.

Sluiten