Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan worden zij, zoodra mogelijk, daaruit verwijderd en in den goederen- of bagagewagen overgebracht, of op het eerste station, waar stil gehouden wordt, uit den trein verwijderd.

(7) Een geweer moet steeds met den tromp naar boven worden geplaatst.

Art. 180 enz. 1)

HOOFDSTUK XII enz.

HOOFDSTUK XVI.

Voorschriften betrekkelijk de uitoefening der politie op overtredingen uan dit Reglement.

ART. 230. Wie bevoegd zijn tot hst opsporen van overtredingen van dit Reglement.

(1) Tot het opsporen van overtredingen van dit Reglement zijn, behalve de bij art. 2 van het Reglement op de strafvordering voor de Raden van Justitie en het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch-Indië, de bij art. 1 van het Reglement op de uitoefening der politie, de burgerlijke rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders en de met dezen gelijkgestelde personen op Java en Madoera, en de bij de regelingen van het rechtswezen buiten Java en Madoera aangewezen ambtenaren, bevoegd de personen, volgens dit Reglement van Regeeringswege met het algemeen en dagelijksch toezicht op de spoorwegdiensten belast.

(2) Ook zijn daartoe bevoegd de beëedigde ambtenaren, beambten en bedienden van den spoorweg over de geheele uitgestrektheid van den weg, waarop zij dienst doen, en binnen den kring van honderd meters aan beide zijden van den weg.

ART. 231. Beëediging.

(1) Bij eiken spoorweg worden beëedigd de navolgende beambten en bedienden van den spoorwegdienst:

lo. de bestuurders;

2o. de chefs en adjunctchefs van de dienstafdeelingen ;

3o. de chefs der stations of de als zoodanig dienstdoende beambten ;

4o. de beambten, met den buitendienst op de stations belast;

5o. de portiers en vaste nachtwakers der stations ;

6o. de bestellers der goederen ;

1) Art. 201 is gewijzigd bij Stbl. 1897 No. 264 en 116, 1896 No. 242, 1899 No. 118, 1901 No. 370. 1907 No. 201 en 1909 No. 79.

Art. 224 is gewijzigd bij Stbl. 1898 No. 229; de art. 199. 206, 212, 213, 217, 218 en 221 zijn gewijzigd tij Stbl. 19C6 No. 415 en art. 206 bij Stbl. 1909 No. 79 en 228.

Sluiten