Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 240. Verlies door de bestuurders of bearrtbten vari de bevoegdheid tot het bekleeden van eenige betrekking bij een spoor- of tramweg.

(1) Indien een bestuurder of beambte van een spoorwegdienst het misdrijf begaat, in art. 238 van dit Reglement bedoeld, wordt hem bij het vonnis van veroordeeling tevens de bevoegdheid tot het bekleeden van eenige betrekking bij een spoor- of tramwegdienst op Nederlandsch-Indisch qrondqebied voor altijd ontzegd.

(2) Indien hij het misdrijf begaat, in art. 239 bedoeld, kan hem bij het vonnis van veroordeeling tevens die bevoegdheid worden ontzegd.

(3) Hij, die in weerwil van zoodanige ontzegging een betrekking bij een spoor- of tramwegdiens-t aanvaardt of na waarschuwing blijft bekleeden, wordt gestraft:

a. indien hij bestuurder was met eene geldboete van honderd tot twee duizend gulden, en

b. indien hij beambte was met eene geldboete van vijftig tot honderd gulden,

of in beide gevallen met gevangenis van een tot drie maanden, te zamen of afzonderlijk.

ART. 241. Aantasting van of gewelddadige en feitelijke wederstand tegen bestuurders of beambten.

Aantasting van of gewelddadige en feitelijke wederstand tegen de bestuurders, beambten of bedienden van den spoorwegdienst, in de uitoefening hunner bediening gepleegd, wordt gestraft op gelijke wijze als volgens het in Nederlandsch-Indië vigeerend strafrecht de aantasting van of gewelddadige en feitelijke wederstand tegen ambtenaren in de uitoefening hunner bediening gestraft wordt.

ART. 242. Straffen bedreigd tegen overtreding van andere artikelen.

(1) Overtreding van de verbodsbepalingen, voorkomende in de art. 39, 40, 41, 42, 162, 163, 172, 173, 174 en 179 worden gestraft met eene geldboete van een tot honderd gulden, of met gevangenis van een dag tot acht dagen.

(2) Met gelijke straf zijn strafbaar de personen, in het tweede lid van art. 48 bedoeld, of die hen volgens de wet vertegenwoordigen, wanneer zij de sluiting der barrières, sluitboomen of hekken, dienende tot afsluiting van uit- en overwegen, waarvan zij het uitsluitend genot hebben, verzuimen.

Sluiten