Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Lande of aan het betrokken gebiedsdeel met eigen geldmiddelen te vergoeden. Is hij daartoe niet bereid, dan zal hij voor zijne rekening de werken hebben aan te leggen om het tramverkeer te kunnen doen plaats hebben In geen der beide genoemde gevallen geeft de uitvoering der bovenbedoelde wijzigingen, herstellingen, verbouwingen of vernieuwingen den ondernemer recht op schadevergoeding wegens de daardoor te weeg te brengen belemmering of stremming van het tramverkeer.

De ondernemer is verplicht ten genoegen van den betrokken Localen Raad, of, voor zoover de in medegebruik gegeven weg niet onder locaal beheer is, ten genoegen van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur, op zijne kosten in goeden staat te onderhouden het gedeelte van den openbaren weg tusschen de spoorstaven en de aan de buitenzijde van deze liggende gedeelten ter volle breedte van het onderbed, waaronder mede begrepen is het door den tramweg ingenomen gedeelte van de in den openbaren weg gelegen bruggen, waarvan het medegebruik eveneens aan den ondernemer is toegestaan.

ART. 27. Onderhoud der tot den tramweg behoorende werken.

De tramweg en de daartoe behoorende werken worden zoodanig onderhouden, .dat elk gedeelte van den weg zonder gevaar met de grootste daarop toegepaste snelheid kan worden bereden.

ART. 28. 1) Wijziging van den weg en werken.

De betrokken Locale Raad, of, voor zoover de in medegebruik gegeven weg niet onder locaal beheer is, het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur, kan, de ondernemers gehoord, met het oog op de veiligheid en de eischen van het openbaar verkeer, vermeerdering van het aantal uitwijkplaatsen of andere wijzigingen in de richting der sporen op den openbaren weg bevelen.

Van dergelijke beschikkingen is hooger beroep toegelaten op den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken. Indien deze tegen zulk eene beschikking bezwaar heeft en tusschen hem en den betrokken Localen Raad of het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur geene overeenstemming kan worden verkregen, wordt door den Directeur de beslissing ingeroepen van den Gouverneur-Generaal en dienovereenkomstig beschikt.

ART. 29. 2) Handhaving der vrije ruimte.

Binnen het in artikel 24 bedoeld profiel van vrije ruimte mag geen gebouw, muur, aarden wal of ander verheven voorwerp worden opgericht of een zoodanig voorwerp worden neergelegd, noch boomen of houtgewas worden geplant of aangelegd.

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Staatsblad 1907 No. 446

2) Zooals dit artikel is aangevuld bij Staatsblad 1903 No. 351

Sluiten