Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor plaatsen, waar deze snelheid voor het algemeen verkeer of om andere redenen gevaarlijk wordt geacht, kan door den Localen Raad, in wiens ressort die plaatsen liggen, of waar geen Locale Raad is, door het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur eene mindere snelheid worden voorgeschreven en kunnen door hem in het algemeen die plaatselijke voorschriften worden gegeven, welke hij ter verzekering van het onbelemmerd en veilig verkeer op de aan den ondernemer in medegebruik gegeven openbare wegen noodig acht. Het laatste lid van art. 4 is hier toepasselijk.

Van de beschikkingen, in het vorig lid bedoeld, is hooger beroep toegelaten op den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken. Indien deze tegen eene beschikking bezwaar heeft en tusschen hem en den betrokken Localen Raad of het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur geene overeenstemming kan worden verkregen, wordt door den Directeur de beslissing van den Gouverneur-Generaal ingeroepen en dienovereenkomstig beschikt.

De snelheid wordt, waar noodig, verminderd bij het rijden door bochten, op druk bezochte wegen en verder overal, waar de veiligheid van personen of van gewone rij- of voertuigen dit vordert.

De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken kan, op verzoek der ondernemers, vergunning verleenen om de boven aangegeven snelheid van 25 K. M. tot een maximum van 40 K. M. per uur te verhoogen op bepaalde daartoe door hem aan te wijzen gedeelten van den weg. Wanneer die gedeelten in het ressort van een Localen Raad liggen, wint hij vooraf het advies van dien Raad in. Het laatste lid van art. 4 is hier toepasselijk.

Deze gedeelten worden eens per etmaal over hunne geheele lengte nauwkeurig geschouwd.

De eindpunten dezer gedeelten worden door middel van merkof grenspalen op duidelijke wijze aangegeven.

ART. 60 1) Afsluiting en haltpalen.

Da Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, den betrokken Localen Raad en de ondernemers gehoord, bepaalt waar en op welke wijze de gedeelten, waarop met eene snelheid van meer dan 25 K. M. per uur zal worden gereden, afgesloten moeten worden en wijst de overwegen aan, welke op die gedeelten voorzien moeten worden, hetzij van sluitboomen of hekken, hetzij van haltpalen.

De bovenbedoelde afsluitingen van den weg, sluitboomen of

1) Zooals dit art. is gewijzigd bij Stbl. 1907 No. 446.

33*

Sluiten