Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 70. Reserve locomotieven of motorwagens.

De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken bepaalt of en hoeveel reserve-locomotieven of motorwagens gedurende den tijd, dat er treinen op weg zijn, gereed moeten staan om onverwijld dienst te kunnen doen.

Het aantal dier locomotieven of motorwagens behoeft echter in geen geval grooter te zijn dan één op elke vijfenzeventig kilometer tramweg.

Onderdeelen van vijfenzeventig worden voor vijfenzeventig gerekend.

Art. 71. Buitengewone voorvallen. 1)

(1) Telkens wanneer op den weg of op de stations zich feiten of omstandigheden voordoen, die, hetzij den geregelden loop van de treinen storen, hetzij de veiligheid van reizigers, beambten of andere personen in gevaar brengen, ook dan, wanneer daaruit geenerlei noodlottige gevolgen zijn ontstaan, wordt daarvan onmiddellijk schriftelijk, en bij ernstige ongevallen zoo mogelijk per telegraaf, kennis gegeven aan de betrokken in artikel 18 alinea 1, sub a, b en c bedoelde ambtenaren.

(2) Die kennisgeving geschiedt door den chef van het naastbij gelegen station en door den opzichter van den weg, voor alles wat den toestand van het gedeelte tramweg onder zijn toezicht aangaat.

(3) Bij ernstige ongevallen en onregelmatigheden doen bestuurders een onderzoek naar het gebeurde instellen, en zenden zij onmiddellijk na ontvangst aan den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken en aan de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur gewaarmerkte afschriften van de verslagen der tramwegbeambten, die met dat onderzoek zijn belast geweest.

(4) Die verslagen moeten behelzen :

a. de omschrijving van het gebeurde ;

b. de gebleken of vermoedelijke oorzaak ;

c. de gevolgen ;

d. de bijzondere opmerkingen, waaronder de maatregelen ter voorkoming in het vervolg, voorloopige voorzieningen enz.

(5) Indien het voorval den dood of de verwonding van een of meer personen tengevolge heeft, wordt daarvan onmiddellijk door de zorg van den hoofdconducteur of van den stationschef kennis gegeven aan het Hoofd van plaatselijk bestuur, binnen'wiens afdeeling het ongeval heeft plaats gehad":

1) Zooals art. 71 is vernieuwd bij Stbl. 1907 no. 190.

Sluiten