Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortbewogen voertuigen (automobielen) op de openbare wègert in Nederlandsch-lndië: 1)

Heeft goedgevonden en verstaan:

Ten eerste: Vast te stellen het aan deze ordonnantie gehecht „Algemeen Reglement op het gebruik van niet op spoorstaven loopende, uitsluitend of mede door mechanische beweegkracht voortbewogen voertuigen (automobielen) op de openbare wegen in Nederlandsch-lndië", bij verkorting aan te duiden als het „Reglement op het gebruik van automobielen". 1)

Ten tweede: Te bepalen dat deze ordonnantie in werking treedt op 1 Januari 1900.

ALGEMEEN REGLEMENT op het gebruik van niet op spoorstaven loopende, uitsluitend of mede door mechanische beweegkracht voortbewogen voertuigen (automobielen) op de openbare wegen in Nederlandsch-lndië. 1)

ART. 1. (1) Niet op spoorstaven loopende, uitsluitend of mede 1) door mechanische bêweegkracht voortbewogen voertuigen (automobielen) mogen op de openbare wegen in Nederlandsch-lndië niet worden gebruikt dan krachtens eene door de daartoe bevoegde autoriteit schriftelijk verleende vergunning.

(2) De Gouverneur-Generaal wijst aan door welke autoriteit en op welke algemeene voorwaarden die vergunning kan worden gegeven. 2)

Art. 2. 3) (1) De Locale Raden zijn bevoegd tot het vaststellen van verordeningen ter regeling van het verkeer op de binnen hun ressort gelegen wegen in verband met het gebruik van automobielen, voor zooveel betreft punten, waaromtrent in dit reglement of in de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften niet is voorzien. 4)

(2) Bij of krachtens deze verordeningen kunnen wegen, binnen de grenzen van een gemeente gelegen, geen groote post- of militaire wegen zijnde, gesloten worden verklaard:

a. in het belang van de vrijheid en veiligheid van het verkeer op die wegen, hetzij voor alle automobielen, hetzij voor die automobielen, welke de bij of krachtens de verordening te bepalen afmetingen te boven gaan;

1) Zooals dit Hoofd luidt cfm. Stbl. 1905 No. 363; geldt ook voor art. 1.

2) De voorschriften ter uitvoering dezer ordonnantie zijn hier achter onder No. 87 B opgenomen en vastgesteld bij Stbl. 1899 No. 302, gewijzigd bij Stbl. 1905 No. 359.

3) Zooals het luidt cfm. Stbl. 1907 No. 446.

4) Nieuw art. 2 cfm. Stbl. 1907 No. 446.

Sluiten