Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergunning tot het gebruik van dat voertuig, bij het gebruik steeds daarin aanwezig moet zijn.

(3) Is door den bestuurder eenmaal zoodanige verklaring verkregen, dan kan daarmede ook buiten het ressort van het Hoofd van plaatselijk bestuur, dat die heeft afgegeven, worden volstaan.

ART. 10. De bestuurder van eene automobiel is verplicht op een wenk of op aanzegging van een ambtenaar of beambte der politie oogenblikkelijk te stoppen en om, desverlangd, terstond inzage te geven van de verklaring en van de akte van vergunning, in het vorig artikel bedoeld.

ART. 11. De vergunning tot het gebruik van eene automobiel kan ten allen tijde door de autoriteit, die haar verleend heeft, worden ingetrokken:

a. indien het gebruik van het voertuig gevaar voor het verkeer op de openbare wegen blijkt op te leveren;

b. indien een of meer bepalingen van dit reglement of van eene locale verordening, als bedoeld in art. 2, of van de voorwaarden, waaronder de vergunning verleend is, niet

' of niet voldoende worden nageleefd. 1)

ART. 12. Het gebruiken van eene automobiel op den openbaren weg zonder de vereischte vergunning, of op een weg, niet in de vergunning begrepen, zoomede elke overtreding van dit reglement of niet-nakoming van de voorwaarden, waaronder de vergunning verleend is, wordt gestraft met eene geldboete van tien tot honderd gulden.

No. 87. B. AUTOMOBIELEN. Voorschriften tot uitvoering van het Algemeen Reglement op het gebruik van niet op spoorstaven loopende, uitsluitend of mede door mechanische beweegkracht voortbewogen voertuigen (automobielen) op de openbare wegen in Nederlandsch-Indië (Staatsblad 1899 No. 301.) 2)

Staatsblad 1899 No. 302, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1905 No. 369 en 1907 No. 447.

ART. 1. (3) 1) De vergunning voor het gebruik van een niet op spoorstaven loopend, uitsluitend of mede door mechanische

1) Zooals sub b luidt cfm. Stbl. 1907 No. 446.

2) Deze ordonnantie vindt men onder No. 87 A. hier voren.

3) Zooals dit artikel is aangevuld bij Stbl. 1905 No. 369,

Sluiten