Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vóorgeschrevên ook voor de commandeerende officieren vari oorlogsschepen, onverschillig welke vlag zij voeren, en voor de gezaghebbers van de schepen der Gouvernements marine.

HOOFDSTUK V.

Van het hijschen der gele vlag.

ART. 9. (1) Da schipper van een vaartuig, verkeerende in een der gevallen, bedoeld bij alinea 1 van art. 8, laat des daags een gele vlag van den top uit het voorwant waaien, terwijl na zonsondergang van den voortop twee brandende lantaarns onder elkander geplaatst worden.

(2) Hij zorgt dat van het oogenblik, waarin hij in de bij alinea 1 van dit art bedoelde verplichting komt, geen gemeenschap van het schip met den wal of met andere vaartuigen plaats hebbe, alvorens machtiging tot het nederhalen der vlag gegeven is.

(3) Hij is verplicht de hem door de bevoegde autoriteit aangewezen ligplaats in te nemen en aldaar, behoudens het bepaalde bij art. 18, te verblijven, totdat de gemeenschap met den wal hersteld is.

(4) Wanneer de schepen met de gele vlag in top aankomen op de oude reede van Batavia, zullen zij niet daar, doch op de reede, behoorende tot de haver, van Batavia, Tandjong-Priok, ankeren; wordende zij eerst dan tot eerstgenoemde reede toegelaten, wanneer de in art. 11 bedoelde autoriteit vergunning heefd verleend tot het nederhalen der gele vlag.

(5) Schepen, welke voor Pontianak bestemd zijn en verkeeren in een der gevallen, bedoeld bij art. 8, zullen zich eerst naar de Padang Tikar-baai begeven en aldaar verblijven, totdat de in art. 11 bedoelde autoriteit vergunning heeft verleend tot het nederhalen der gele vlag. 1)

ART. 10. Enz. 2).

ART. 11. (1) De havenmeester is bevoegd tot het nederhalen der gele vlag machtiging te verleenen.

(2) Hij is tevens belast met de handhaving van het verbod betrekkelijk de gemeenschap met den wal en geeft aan het Hoofd van plaatselijk bestuur van de genomen of noodig geoordeelde maatregelen kennis, met opgave van de ziekten, die er toe aanleiding gaven.

1) Nieuwe alinea cfm. Stbl. 1899 No. 210.

2) Art. 10 is gewijzigd bij Stbl. 1905 No. 184.

Sluiten