Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) De in alinea 1 bedoelde machtiging kan ook op uitnodiging van den havenmeester gegeven worden door den bij art. lo aangewezen geneeskundige. 1)

ART. 12 Enz.

ART. 13 (1) Het verbod van gemeenschap met den wal of met andere vaartuigen brengt mede:

le. dat geen der opvarenden het schip mag verlaten, tenzij met toestemming of op last van de autoriteit, met het gezondheidsonderzoek belast;

2e. dat niemand zich aan boord van het schip mag begeven uitgezonderd: a

o. de loods.

b. de personen, met het gezondheidsonderzoek belast.

c. de personen, aan wie de ontsmetting is opgedragen, geneeskundigen of geestelijken, belast met het verleenen van geneeskundige of geestelijke hulp aan de lijders.

<?. de ambtenaren der belastingen, tot uitoefening van hunne functiën.

ƒ de ambtenaren van justitie en politie, wanneer hunne ambtsverrichtingen dit vereischen.

3e. dat vóór het gezondheidsonderzoek is afgeloopen en de autoriteit, met dit onderzoek belast, daartoe toestemming heeft gegeven, geene goederen mogen worden gelost en daarna nog a.leen met inachtneming van het bepaalde in de alinea's 5 en 6 van art. 20, terwijl de personen, met het lossen belast, zich niet aan boord mogen begeven ;

4e. dat geene andere goederen aan boord gebracht mogen worden dan die, welke voor het levensonderhoud der opvarenden of de verpleging der zieken noodig zijn, met bepaling, dat de personen, met het overbrengen belast, zich niet aan boord moaen begeven. 2)

(2) De kleederen van de personen, die krachtens de voriqe zinsnede aan boord zijn toegelaten, worden zooveel mogelijk terstond na het verlaten van het schip ontsmet overeenkomstiq de voorschriften van het bij art. 33 der ordonnantie ter voorkoming en beteugeling van epidemieën (Staatsblad 1892 no. 45) bedoeld ontsmettingsreglement.

1) Zooals dit art luidt cfm. Stbl. 1905 No. 184.

2) Zooals deze le al. luidt cfm. Stbl. 1902 No. 110.

Sluiten