Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorkoming en beteugeling van epidemieën (Staatsblad 1892 No. 45) van toepassing.

ART. 24 (1) Indien ter plaatse geene gelegenheid tot verpleging van zieken aanwezig is, worden de lijders, in het voorgaand artikel bedoeld, zoo mogelijk vervoerd naar eene naburige gelegenheid.

(2) Ook hebben dj HDofden van gewestelijk bestuur de bevoegdheid om, overeenkomstig het bepaalde bij art. 15 der in het vorig artikel vermelde ordonnantie, loodsen van tijdelijke materialen ter verpleging van besmettelijke lijders te doen oprichten.

ART. 25 1) (1) De kosten van verpleging en begrafenis komen, voor zooveel de bemanning betreft, ten laste van het schip en worden, voor zooveel aangaat de passagiers, door de verpleegden zeiven of hunne erfgenamen vergoed.

(2) Behoeftige passagiers worden op 's Lands kosten verpleegd en begraven.

(3) De Gouverneur-Generaal stelt de tarieven der kosten vast.

ART. 25a 2) (1) Op zeeplaatsen, welke wegens cholera of pokken zijn besmet verklaard en waar een geneeskundige is bescheiden, mogen mindere militairen, contractkoelies, dwangarbeiders en gevangenen, benevens de leden van hunne gezinnen, die hen vergezellen, niet worden ingescheept, ten einde over zee te worden vervoerd naar eene plaats, hetzij binnen, hetzij buiten Nederlandsch-Indië, dan wanneer zij bij een geneeskundig onderzoek vrij bevonden zijn van verschijnselen van voormelde ziekten.

(2) Het geneeskundig onderzoek geschiedt over dag, van den wal en zoo kort mogelijk vóór de inscheping.

(3) Ten behoeve van hen, die vrij bevonden zijn van cholera of pokken, wordt eene geneeskundige verklaring afgegeven. Dei verklaring kan gelden voor meerdere personen, mits elk hunner daarin met name genoemd zij.

(4) De gezagvoerder van het vaartuig, waarop de inscheping zal geschieden, laat de in alinea 1 genoemde passagiers niet tot zijn schip toe dan tegen ontvangst van de in de vorige alinea genoemde geneeskundige verklaring.

(5) Het onderzoek wordt verricht door den geneeskundige, die ingevolge artikel 15, alinea 1, is belast met het daar bedoeld gezondheidsonderzoek.

1) Zooals het luidt cfm. Stbl. 1892 No. 44.

2) Zooals art. 25a luidt cfm. Stbl. 1905 No. 334.

Sluiten