Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Het vonnis van veroordeeling zal steeds inhouden de bevoegdverklaring van den ambtenaar, met de executie belast, om het beslag op het schip te doen voortduren, en daarvan het vertrek te beletten, totdat de geldboete zal zijn voldaan, indien de executoriale verkoop, in het belang der algemeene gezondheid, door het Hoofd van plaatselijk bestuur onraadzaam wordt geacht.

ART. 30. Het Hoofd van plaatselijk bestuur en het door hem noodig gekeurd en hem vergezellend personeel is bevoegd, ter uitvoering van deze ordonnantie, uit zee aankomende of aangekomen schepen ten allen tijde te betreden, zelfs zonder toestemming van den schipper.

Art. 31. Ter nakoming van de krachtens deze ordonnantie gegeven bevelen, kan het Bestuurshoofd, zoo noodig, de hulp der maritieme of militaire macht inroepen.

ART. 32 t/m. 34. enz. 1)

%

1) Een nieuw art. 34a is bijgevoegd bij Stbl. 1902 No- 110»

Sluiten