Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarvan, schriftelijk kennis gegeven aan de Regeeringen der bij de Sanitaire Conventie van Venetië betrokken Staten, die te Batavia niet vertegenwoordigd zijn, een en ander, zoo mogelijk, door tusschenkomst van Harer Majesteits vertegenwoordigers bij die Regeeringen.

ART. 8. (1) De volgende goederen mogen niet worden uitgevoerd uit plaatsen of landstreken, noch worden overgescheept op zeeplaatsen, die wegens pest besmet zijn verklaard.

a. lijfgoederen en gedragen kleederen, tapijten, zoomede gebruikt beddegoed en gebruikt borduurwerk.

Met de hiervoren vermelde lijfgoederen, enz. worden gelijkgesteld alle door soldaten en matrozen nagelaten goederen, welke aan hunne erven worden opgezonden;

b. lompen ên vodden, zonder dat hiervan zijn uitgezonderd die, welke door hydraulische kracht zijn samengeperst en als handelswaar in balen vervoerd worden ;

c. gebruikte zakken ;

d. ongelooide huiden, met inbegrip van huiden, die gezouten of met arsenicum behandeld zijn ;

e. versche dierlijke afval, klauwen, hoeven, manen, borstels, haar van dieren in het algemeen en onbewerkte wol,

ƒ. menschenhaar;

g. varkens en varkensvleesch.

(2) Van het in de vorige alinea vervat verbod tot uitvoer en overscheping zijn uitgezonderd :

a. goederen, als in sub a van de vorige alinea bedoeld, wanneer deze worden vervoerd als bagage of tengevolge van verandering van woonplaats, en ontsmet zijn overeenkomstig het reglement, bedoeld in artikel 33 der Epidemieordonnantie ; 1)

b. goederen, als bedoeld in artikel 9, letter c.

ART. 9. De invoer van de in artikel 8, alinea 1, vermelde goederen uit plaatsen of landstreken, welke wegens pest zijn besmet verklaard, is in het overige gedeelte van NederlandschIndië verboden, behalve in de volgende gevallen :

a. wanneer lijfgoederen en gedragen kleederen, tapijten, zoomede gebruikt beddegoed en gebruikt borduurwerk worden vervoerd als bagage of tengevolge van verandering van woonplaats, in welk geval zij mogen worden ingevoerd na te zijn ontsmet overeenkomstig het in artikel 8 vermeld reglement;

J) Zie No. 90.

Sluiten