Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien zich in de gevallen, sub b en c vermeld, onder1 de ratten aan boord groote sterfte openbaart, moet een termijn van tien dagen worden afgewacht, gedurende welken tijd zooveel mogelijk zal moeten worden getracht de aanwezige ratten te verdelgen.

ART. 22. Schepen, verkeerende in een der gevallen, bedoeld bij artikel 21, moeten buiten gsmeenschap met den wal en met andere vaartuigen blijven, totdat 10 dagen zijn verloopen na het vertrek uit de laatste besmette plaats of na het aan boord nemen van personen of goederen uit de besmette plaats, dan wel indien de ziekte aan boord is voorgekomen, totdat 10 dagen zijn verloopen na de genezing of het overlijden van den laatsten pestlijder aan boord.

ART. 22a. 1) Schepen, bestemd voor Palembang, Bajoenglentjir of Djambi, welke, ingevolge het bepaalde bij artikel 21, gehouden zijn eenigen tijd buiten gemeenschap met den vasten wal te blijven, mogen zich niet naar die plaatsen begeven dan na vooraf te hunner keuze, hetzij te Muntok, hetzij te Tandjong Pinang het voorgeschreven gezondheidsonderzoek te hebben ondergaan en op die plaatsen tot het vrije verkeer te zijn toegelaten.

ART. 23 (1) Zoolang het verbod van gemeenschap met den wal duurt, wordt door de met het gezondheidsonderzoek belaste autoriteit niet verleend het bij artikel 22 der Quarantaine-ordonnantie bedoeld verlof om de opvarenden onbelemmerd aan den wal toe te laten.

(2) De opvarenden, die bij het gezondheidsonderzoek bevonden worden aan pest te lijden of ziekteverschijnselen vertoonen, welke het ontstaan van pest bij hen doen verwachten, worden aan den wal afgezonderd verpleegd, overeenkomstig de voorschriften in de artikelen 23, 24 en 25 van de Quarantaineordonnantie. De andere opvarenden blijven op het schip en worden zooveel mogelijk dagelijks geobserveerd door de met het gezondheidsonderzoek belaste autoriteit.

(3) Eerst nadat de termijn voor het verbod van gemeenschap met den wal en met andere vaartuigen verstreken is, wordt vergunning verleend tot het nederhalen der gele vlag, nadat nog ontsmetting heeft plaats gehad, overeenkomstig artikel 20 der Quarantaine-ordonnantie. *

1) Zooals art. 22 ljidt cfm, Stbl. 1933 No. 295.

Sluiten