Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ast. 31. Da gezagvoerder, die toelaat dat passagiers Worden ingescheept in strijd met artikel 14, wordt gestraft met eene boete van één honderd en tien tot vijf honderd vijftig gulden voor iederen aldus ingescheepten passagier.

ART 32. Ieder, die de uitvoering van de voorschriften dezer verordening belemmert of zich daartegen verzet, wordt gestraft, voor zoo/eel betre't europeanen of met dezen gelijkgestelden, met gevangenis, en inlanders of met dezen gelijkgestelden, met dwangarbeid buiten den ketting van één maand tot twee jaren en geldboete van één honderd tot twee duizend gulden, te zamen of afzonderlijk.

ART. 33. Ter nakoming van de krachtens deze ordonnantie gegeven bevelen en voor de bewaking van geïsoleerde plaatsen of isoleer-inrichtingen, kan het Hoofd van plaatselijk bestuur, zoo noodig, de hulp der mariHeme of militaire macht inroepen.

ART. 34. Bij het in werking treden dezer ordonnantie vervallen de ordonnanties van 3 December 1898 Staatsblad No. 329) en 22 April 1901 (Staatsblad No 174).

ART. 35 (1) Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van „Pest-ordonnantie".

(2) Zij treedt in werking op den dag harer afkondiging.

No. 92. MAATREGELEN ter voorkoming van het overbrengen eener besmettelijke ziekte over zee in Nederlandsch-Indië.

Staatsblad 1817 No. 124.

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om bij besluit

a. te gelasten dat de schepen, bedoeld in alinea 1 van artikel 8 der bij de ordonnantie van 11 Februari 1892 (Staatsblad No. 44) 1) vastgestelde bepalingen ter voorkoming van het overbrengen van besmettelijke ziekten over zee in Nederlandsch-lndië, gedurende een vast te stellen termijn buiten gemeenschap blijven met den wal en met andere vaartuigen ;

b. den invoer van bepaalde artikelen in Nederlandsch-Indië tijdelijk te verbieden en tot uitvoering van zoodanig verbod de noodige voorschriften uit te vaardigen.

1) Zie No. 89. hier voor.

Sluiten