Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een jaar, of geldboete van f 25 — tot f 500.

e vernietiging der in strijd met het verbod in S 1 ft in„» «-£ «tato „ het vonnis, 2eIfs

No. 93. BESMETTELIJKE VEEZIEKTE. Quarantaine. Regeling

gevoerd',n^en;SL'haLd!ehei')bUi,enland aa"-

iasj"tm"s9%i'%ttwos'wf"out "" s""fj:d

Staatsblad 1905 Na. 294: 1906 Na. 48 ea 545. " '

ssr—'«TÏÏ

het be,rokkm h°°<« ™

De besluiten, houdende aanwijzing van bedoelde Dlaatspn worden gepubliceerd m de Javasche Courant P

buttïw T WOrden in deze verordening verstaan : runderen buffels, schapen, geiten, bokken en varkens. 2)

Art. 2. 3) Voor ontscheping wordt het vee aekenrd hnnr

onMeTPeeSCh inlandsch Gouvernements veearts of bij

Hoofd ven'S V3n ef"' dc°r een als deskundige door' het an gewestelijk of plaatselijk bestuur aangewezen persoon.

Art 3. (1) Indien bij de keuring onder het aanaebracht vee runderpest of miltvuur wordt geconstateerd, is de ontsche Van alIe tot transport behoorende dieren verboden

geconstateerd' d*arente9en ^ andere besmettelijke veeziekte

verdacht woHen J" " ° de aan9ebrachte dieren, die verdacht worden aan eemge besmettelijke ziekte lijdende te

n&rsLr -9e,iik -1"»

1) Zie ook No. 96 hier achter.

3] No. «4.

Sluiten