Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. $5 B. VEE. Bevoegdheid van den Gouverneur-óeneraal om onder de noodige waarborgen tegen overbrenging van besmetting, afwijkingen toe te staan van het bestaand tijdelijk verbod van invoer in sommige gedeelten van Nederlandsch-Indië van vee, uit andere deelen van den Nederlandsch-Indischen Archipel.

Staatsblad 1905 No. 223.

Ten eerste: De Gouverneur-Generaal is bevoegd onder de noodige waarborgen tegen overbrenging van besmetting, en behoudens het bepaalde bij artikel 2 dezer ordonnantie, afwijkingen toe te staan van het bij de ordonnantie van 24 April 1897 (Staatsblad No. 120) 1) uitgevaardigd tijdelijk verbod van invoer in sommige gedeelten van Nederlandsch-Indië van vee, uit andere gedeelten van den Nederlandsch-Indischen Archipel, zooals dat verbod is gewijzigd bij de ordonnantie van 7 Juli 1900 (Staatsblad No. 194);

Ten tweede : Voor zoover krachtens artikel 1 dezer ordonnantie de invoer op Java van vee, paarden daaronder niet begrepen, afkomstig uit de bezittingen buiten Java en Madoera (uitgezonderd het eiland Bali der residentie Bali en Lombok) door den Gouverneur-Generaal wordt toegelaten, zijn op dien invoer van toepassing de artikelen III t/m XII der ordonnantie van 20 April 1893 (Staatsblad no. 110), zooals die sedert zijn gewijzigd en aangevuld ;

Ten derde : Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harer afkondiging.

No. 95 C. VEE. Voorwaarden waarop de invoer op Java van vee, paarden daaronder niet begrepen, afkomstig uit de bezittingen buiten Java en Madoera (uitgezonderd het eiland Bali, van welk eiland de invoer niet aan beperkende bepalingen onderhevig is) wordt toegelaten.

Toepasselijk verklaring van de bij Staatsblad 1890 no. 78 vastgestelde bepalingen omtrent den vrijen overtocht naar en van boord en de belooning aan deskundigen, belast met de keuring van over zee aangevoerd vee, op de Gouvernements- en inlandsche veeartsen en andere deskundigen, bedoeld in artikel 2 sub 1 van dit besluit.

1) Zie terzake No. 95 A hier voren en verder No. 95 C hier achter.

38*

Sluiten