Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. bij algemeene bekendmaking plaatsen o{ kringen aan té wijzen, waarbinnen het tijdelijk verboden is honden, katten of apen buiten het woonerf van den houder te doen losloopen, tenzij, — voor zooveel honden betreft — voorzien van een muilkorf, overeenkomstig door voornoemd bestuurshoofd vastgesteld model;

c. te gelasten, in het geval, bedoeld onder a, dan wel binnen de onder b bedoelde plaatsen of kringen, dat van elk ziekteof sterfgeval onder de honden, katten of apen binnen 24 uren door den houder aan het bestuur wordt kennis gegeven

(2) In het geval, bedoeld onder a van de vorige alinea, komen de kosten van verpleging en voeding, tot een door het Hoofd van plaatselijk bestuur te bepalen bedrag, ten laste van den houder van het onder toezicht gesteld dier, tenzij deze zelf in het benoodigde voorziet.

(3) Genoemd bestuurshoofd regelt de wijze, waarop aan de onder b van alinea 1 omschreven algemeene bekendmaking plaatselijk de noodige openbaarheid wordt gegeven, en brengt zijne daar bedoelde beschikkingen, zoomede de intrekking daarvan, onverwijld, zoo mogelijk telegrafisch, ter kennis van den Directeur van Landbouw, die ten spoedigste voor bekendmaking in de Javasche Courant zorgt.

III bis. Uitvoer van honden, katten en apen uit met rabiës besmette streken. 1)

ART. 8 bis. Uitvoer van honden, katten en apen uit plaatsen of kringen, ten opzichte van welke eene algemeene bekendmaking, als bedoeld onder b van het eerste lid van artikel 8, van kracht is, is verboden.

IV. Slot- en strafbepalingen.

ART. 9. 2) (1) Honden of katten, in strijd met de bepalingen dezer ordonnantie, ingevoerd of ontscheept, honden, waaromtrent de bij de vergunning tot ontscheping voorgeschreven verplichtingen niet behoorlijk zijn nageleefd, of waarvoor de invoerder in gebreke is gebleven het verschuldigde aan quarantaine-, verplegings- en voedingskosten vóór of op het bepaalde tijdstip te voldoen, of die na de opheffing der quarantaine niet binnen den daarvoor gestelden termijn zijn afgehaald, zoomede honden, katten of apen, lijdende aan rabiës of door van die ziekte verdachte dieren gebeten, dan wel waaromtrent de sub a der

1) Bij B. B. No. 6960 is vastgesteld het formulier der bekendmaking, bedoeld bij art. 8 lid 1 sub. b.

2) Zooals dit artikel is aangevuld bij Stbl. 1905 No. 514.

Sluiten