Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. septichaemia epizoötica (haemorrhagica) bij herkauwers en varkens ;

4. mond- en klauwzeer bij herkauwers en varkens;

5. malleus bij eenhoevige huisdieren ;

6. saccharomycose bij eenhoevige huisdieren ;

•7. sarcoptesschurft bij paarden, schapen, geiten en bokken ;

8. surra bij alle vee ;

9. kwaadaardige dekziekte bij eenhoevige huisdieren ;

10. texaskoorts bij herkauwers ;

11. tuberculose bij alle vee.

Ten derde ; enz.

No. 100. HONDENBELASTING.

A. Invoering eener belasting op honden.

Staatsblad 1906 No. 283.

ART. 1. (1) Op de plaatsen, bij ordonnantie aan te wijzen 1) wordt eene belasting geheven, ten bedrage van f 1 (één gulden) s jaars voor eiken, door aldaar gevestigde of tijdelijk vertoevende personen, ter plaatse gehouden hond.

(2) De belasting is verschuldigd voor het geheele jaar, loopende van 1 Juli tot ultimo Juni; afschrijving of vermindering van belasting heeft niet plaats.

(3) Indien de belasting op eene plaats na 1 Juli, doch vóór ultimo December van eenig jaar wordt ingevoerd, wordt het belastingjaar voor die plaats geacht voor de eerste maal te Ioopen van den datum van invoering tot ultimo Juni d. a. v.

Art. 2. (1) De belasting is verschuldigd door den houder van den hond, onverschillig of hij tevens eigenaar daarvan is, dan wel den hond slechts in bewaring of onder toezicht heeft.

(2) De hoofdbewoner van het woonerf wordt aangemerkt als de houder van alle honden, die, anders dan toevallig, zich op het erf bevinden, tenzij een ander aldaar tijdelijk vertoevend of blijvend gevestigd persoon erkent de houder te zijn.

(3) Het Hoofd van plaatselijk bestuur beslist, zoo noodig, wie als hoofdbewoner is aan te merken.

1) Zie die aanwijzing onder No. 100 B hier achter.

Sluiten