Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Medan, Laboean Deli, Tandjoeng Poera, Pangkalan Brandan, Bindjei, Loeboe Pakam, Tebing Tinggi, Tandjoeng Balei, Laboean Roekoe, Laboean Bilik, Bengkalis, Bagan api-api, Siak, Sri Indrapoera ;

Koeta Radja, Sabang, Sigli, Lhö Seumawè, Idi, Bajan, Poelö Raja, Meulaboh en Tapa Toean.

Ten tweede: 1) Te bepalen dat deze ordonnantie, gewijzigd bij die van 15 Juli 1906 (Staatsblad No. 333), in werking treedt:

op 1 September 1906, voor de in paragraaf I van artikel 1 van eerstgemelde ordonnantie genoemde plaatsen, gelegen in de residentiën Preanger-Regentschappen, Pasoeroean, Kedoe. Soerakarta en Djokjakarta ;

op 15 September 1906, voor de bovenbedoelde plaatsen, gelegen in de residentiën Banjoemas en Madioen;

op 1 October 1906 voor de bovenbedoelde plaatsen, gelegen in de residentiën Bantam, Cheribon, Pekalongan, Rembang, Besoeki en Kediri.

op 15 October 1906, voor de in § II van artikel 1 van eerstgemelde ordonnantie genoemde plaatsen, gelegen in de gouvernementen Atjeh en Onderhoorigheden en Sumatra's Westkust, en

• op 1 November 1906, voor de bovenbedoelde plaatsen, gelegen in de residentiën Oostkust van Sumatra, Tapanoeli en Palembang.

No. 101. BOSCHWEZEN. Bepalingen voor het inzamelen van steenen in 's Lands bosschen op Java en Madoera. 2)

Staatsblad 1902 No. 362.

ART. 1. In 's Lands bosschen op Java en Madoera is het inzamelen van niet los op den bodem liggende steenen zonder vergunning van het Hoofd van gewestelijk bestuur verboden.

Art. 2. De aanvrage van die vergunning kan zoowel schriftelijk, op ongezegeld papier, worden ingediend als mondeling worden gedaan, ook bij de ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, binnen wier ambtsressort de plaats van inzameling gelegen is.

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1906 No. 333, 373 en 407.

2) Zie art. 31 onder No. 34 hier voren.

Sluiten