Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 3. Alvorens de vergunning te verleenen raadpleegt het Hoofd van gewestelijk bestuur den beheerder van het daarbij betrokken boschdistrict.

ART. 4. Wordt de vergunning verleend, dan geschiedt dit kosteloos, vrij van zegel, tot wederopzeggens en onder voorwaarden, welke door het Hoofd van gewestelijk bestuur, ter bescherming van 's Lands bosschen, worden noodig geacht.

ART. 5. Bij niet-nakoming van een of meer der gestelde voorwaarden of bij misbruik van de vergunning, kan deze door het Hoofd van gewestelijk bestuur worden ingetrokken.

ART. 6. De houder der vergunning is verplicht tot het vergoeden van de schade, welke door het inzamelen van steenen, krachtens die vergunning, aan 's Lands bosschen mocht worden toegebracht.

ART. 7. Overtreding van artikel 1 wordt gestraft met eene geldboete van f 5 (vijf gulden) tot f 100 (één honderd gulden) onverminderd de verplichting tot vergoeding van de eventueel aan 's Lands bosschen toegebrachte schade.

ART. 8. Bij inzameling van steenen, bestemd voor 's Lands werken of voor door de bevolking in gemeentedienst uitte voeren werken, gelden de bepalingen van de artikelen 6 en 7 slechts dan, wanneer die inzameling geschiedt krachtens vergunningen, welke aan leveranciers of aannemers zijn verleend.

No. 102. BOSCHWEZEN. Strafbepalingen op het uitoefenen van de jacht of het voeren van schietgeweer in 's Lands bosschen, waar zulks zonder vergunning verboden is.

Staatsblad 190R No. 100. 1)

Het uitoefenen van de jacht of het voeren van schietgeweer in 's Lands bosschen, waar zulks zonder vergunning verboden is, wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25.— (vijfentwintig gulden) dan wel ten hoogste acht dagen gevangenisstraf of tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder loon, in beide gevallen met verbeurdverklaring van het gevangen of geschoten wild en van de werktuigen of wapens, waarmede de overtreding is begaan.

1) Zie art. 36 onder No. 34 hier voren, zoomede No. 37.

Sluiten