Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemaakt; een griffier of als zoodanig fungeerend ambtenaar, zonder die machtiging, kopie van een akte gevende, verbeurt eene boete van een honderd tot vijf honderd gulden.

ART. 16. Van de akten van inschrijving en van die van overschrijving worden afzonderlijke registers gehouden, waarin zij onder een doorloopend nommer worden ingeschreven, welk nommer zoowel op de minuut als op de grosse moet worden bekend gesteld; het register voor de akten van overschrijving moet voorts aanwijzen het geldelijk bedrag, bedoeld bij artikel 3, zoomede het bedrag van de belasting en boete, ter zake van den eigendomsovergang door den belanghebbende betaald.

Een gelijk register wordt gehouden van de hypotheekbrieven en van de akten van cessie.

Deze registers worden gefolieerd en geparafeerd door den President van den landraad.

ART. 17. 1) De minuten der ingeschreven akten worden' in afzonderlijke bundels zorgvuldig ingenaaid en bewaard, en moeten na verloop van ieder half jaar van hechte banden voorzien en tot boekdeelen gevormd worden.

De griffiers van de landraden of als zoodanig fungeerende ambtenaren zijn voor de bewaring der minuten verantwoordelijk.

Wanneer, tengevolge van verandering in het ressort van een landraad, gronden, bedoeld in artikel 1, in het rechtsgebied van een anderen landraad komen te liggen, worden de daarop betrekking hebbende minuten naar de griffie van den laatstbedoelden landraad overgebracht.

ART. 18. In de akten moeten niet alleen de namen van al de comparanten en belanghebbenden, maar ook de namen van allen, in wier naam zij compareeren, voluit geschreven en bekend gesteld worden, zonder dat eenige verkorting mag gebruikt worden.

De koopsommen en de geleende kapitalen moeten steeds in schrijfletters voluit geschreven worden, alles onder verbeurte van eene boete van vijfentwintig tot een honderd gulden voor elke overtreding door den betrokken ambtenaar.

ART. 19. Bij in- of overschrijving van den fn deze ordonnantie bedoelden grond moeten de servituten of beperkingen, waaraan hij onderworpen is, in de akte duidelijk worden omschreven, op gelijke boete tegen den nalatigen ambtenaar, als bij het vorig artikel is bepaald.

i) Zooals dit art. is aangevuld bij Stbl. 1908 No. 678.

45*

Sluiten