Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 23. Ingeval van roya van een hypotheek wordt daarvan eveneens en op verbeurte derzelfde boete duidelijk aanteekening gehouden, niet alleen op de minuut van den schuldbrief, in het protocol en op de grosse er van, maar ook op de minuut en grosse van den eigendomsbrief van den grond, die verbonden is geweest.

De tweede alinea van het vorig artikel is ook hier toepasselijk.

ART. 24. Geen roya van eenigen hypotheekbrief mag plaats hebben, zoo niet de crediteur of zijn rechtverkrijgende de grosse der akte voor voldaan geteekend heeft, welke erkenning letterlijk op de minuut aan den voet der akte overgebracht en voor eensluidend afschrift door den betrokken ambtenaar onderteekend moet worden. •

Zij, die niet kunnen schrijven en voorts inlanders en met dezen gelijkgestelden moeten in persoon voor de ambtenaren, te wier overstaan de akten worden verleden, verschijnen, en verklaren dat aan den inhoud voldaan is ; deze verklaring wordt onder de handteekening van de ambtenaren, te wier overstaan de akten worden verleden en van hen, die hen daarin bijstaan, op de grosse aangeteekend en vervolgens als boven op de minuut overgebracht.

Zij, die door ziekte of andere verhinderingen worden belette compareeren, kunnen de bovengemelde verklaring bij notariëele akte van acquit geven, in welk geval, zoo op de minuut, als op de grosse, eene nauwkeurige aanteekening van die akte gehouden wordt, alsmede onderteekend door den bijstaanden ambtenaar.

Deze laatste verbeurt bij verzuim van eenige bepaling, bij dit artikel voorgeschreven, de boete, bij art.-15 vastgesteld.

ART. 25. De griffiers, met de bewaring der protocollen van eigendoms- en hypotheekbrieven belast, zijn gehouden om ten verzoeke van ieder na te zien, wie als eigenaar van eenig goed bekend staat en of het reeds met hypotheek is bezwaard, alsmede om, zulks gevorderd wordende, daarvan een schriftelijk bewijs, met hunne handteekening bekrachtigd, af te geven.

ART. 26. De ambtenaren, met het verlijden en bewaren van de akten van in- en van overschrijving en van hypotheek belast, zijn persoonlijk in rechten aansprakelijk voor de schade, welke door het verzuimen van eenige der in deze ordonnantie aan hen voorgeschreven bepalingen, veroorzaakt wordt.

ART. 27. 1) De notarissen zijn verplicht om vóór of op den 10den van elke maand van de in de afgeloopen maand

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1907 No. 98,

Sluiten