Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te hunnen overstaan gesloten overeenkomsten tot overdracht van het in deze ordonnantie bedoeld recht van eigendom opgaaf te doen aan den griffier van den landraad, in wiens ressort de gronden zijn gelegen.

Gelijke verplichting rust op de vendumeesters ten aanzien van de te hunnen overstaan plaats gehad hebbende openbare verkoopingen van dat recht.

Voor elk verzuim in de nakoming der verplichtingen, in de voorgaande twee alinea's omschreven, wordt door den betrokken notaris of vendumeester eene boete verbeurd van f 25.— tot f 100.—

ART. 28. 1) De griffiers van de landraden zenden vóór den tieijden van elke maand aan den Gouvernements landmeter, of aan den persoon, aan wien de functiën van Gouvernements landmeter zijn opgedragen, alsmede aan den houder van het register der verponding en aan het Hoofd van plaatselijk bestuur eene lijst van de, in de laatst voorgaande maand plaats gehad hebbende overschrijvingen, om bij de registers en kohieren te worden bekend gesteld.

ART. 29. (Ingetrokken bij Staatsblad 1907 No. 98).

ART. 30. 2) Indien de overschrijving nog niet heeft plaats gehad op het einde der maand, volgende op die, waarin de daarvoor gestelde termijn is verstreken, en de nalatige zich tot het doen der overschrijving met bijbetaling der boete dan nog niet heeft aangemeld, geeft de griffier van den landraad van het begaan verzuim kennis aan den Officier van Justitie bij die rechtbank, die alsdan den nalatige tot betaling der boete in rechte vervolgt.

ART. 31 (Ingetrokken bij Staatsblad 1907 No. 98).

Art. 32. De Presidenten der landraden zijn belast met het toezicht over de protocollen van eigendoms- en hypotheekbrieven, waarvan de griffiers bij die rechtbanken de houders en bewaarders zijn. Zij zijn verplicht ze van tijd tot tijd na te gaan, en zich te verzekeren dat aan de bij deze ordonnantie voorgeschreven bepalingen voldaan wordt en nemen, in geval van afwijkingen, zoodanige maatregelen van voorziening, als zij noodig oordeelen.

Zij teekenen bij elke onderzoeking de registers voor gezien.

Art. 33. (Ingetrokken bij Staatsblad 1907 No. 98).

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1903 No. 225.

2) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1907 No. 98.

Sluiten