Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 34. Aan de Officieren bij de Raden van Justitie wordt ten allen tijde op hunne aanvraag visie gegeven van de protocollen der eigendoms- en hypotheekbrieven, in de geheele uitgestrektheid van hun ressort gehouden, ten einde, bij bevinding van overtredingen, ambsthalve de vervolgingen te kunnen doen of door den Djaksa te laten doen.

ART. 35. 1) De ambtenaren, met het opmaken en uitgeven der in deze ordonnantie bedoelde akten belast, zijn bevoegd daarvoor salaris te berekenen volgens het hieraan gehecht tarief.

TARIEF van salaris voor het opmaken en uitgeven der akten, bedoeld bij de ordonnantie van 21 Februari 1873 (Staatsblad No. 38) en voor de verdere te dier zake aan de betrokken ambtenaren opgelegde werkzaamheden.

1. Voor het minuteeren van akten van agrarischen eigendom

wanneer de waarde blijkt beneden de f 200 . . . . f 1.

voor de grosse ®

van f 200.— tot beneden f 500.— » 2-

voor de grosse »

van f 500.— tot beneden f 5C00. — . . • • • • »

voor de grosse ^

van f 5000.— tot beneden f 10.000 » 4.

voor de grosse

van f 10.000.— en daarboven 5. ■

O c:Q

voor de grosse ^

2. Voor hypotheekbrieven en akten van cessie van hypotheek wordt het salaris berekend naar het bedrag der hypotheek op de wijze, sub 1 aangegeven.

3. Voor kopieën der akten worden schrijfloonen berekend, ten bedrage van vijfentwintig cents voor elke bladzijde van twintig regels, elke regel van twaalf lettergrepen.

4. Voor de aanteekening van roya van hypotheek wordt vijftig cents in rekening gebracht.

5. Voor het nazien in de protocollen van eigendoms- en hypotheekbrieven, wie als eigenaar van eenig goed bekend staat, alsmede of het reeds met hypotheek is bezwaard, voor elk perceel, waaromtrent inlichtingen worden gevraagd, vijftig cents; en zulks onverschillig of daarvan al of niet een schriftelijk bewijs wordt gevorderd.

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1881 No. 52.

Sluiten