Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Hij, aan wiens schuld schending van die geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf, dan wel tenarbeidstelling aan de publieke werken voor den kost zonder oon van ten hoogste drie maanden of geldboete va», te..hoogs

drie honderd gulden, als de overtreder europeaan, en t„n hoogste

één honderd gulden; als hij inlander is.

(4) Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van het hoofd of den bestuurder der fabriek.

ART 9. In fabrieken, als in dit reglement bedoeld in werkina aebracht vóór den datum, waarop het van kracht wordt, moet aan de in de artikelen 1, 2 en 3 gestelde eisohen bmnen zes maanden na bedoelden datum zijn voldaan, welke termiJ"; op verzoek, in bijzondere gevallen door den Directeur Onderwijs Eeredienst en Nijverheid kan worden verlengd.

No 107. HUWELIJKEN. BURGERLIJKE STAND. Regeling op de zoogenaamde gemengde huwelijken.. 1)

Staatsblad 1898 No. 158, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1901 No. 348 en 1902 No. 113 en 311.

Met intrekking van artikel 15 der bepalingen omtrent de invoerinq van en den overgang tot de nieuwe wetgeving (Indisch

Staatsblad 1848 No. 10), de volgende bepalingen vast te stellen.

art 1 Huwelijken tusschen personen, die in NederlandschIndië * aan een verschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken genoemd.

Art 2 De vrouw, die een gemengd huwelijk aangaat, volgt staande huwelijk, publiek en privaatrechtelijk, den staat van haren man.

ART 3. Behalve in de gevallen, bij artikel 4 vermeld, behoudt de vrouw, die een gemengd huwelijk heeft aangegaan ook : na de ontbinding daarvan den dcor of tengevolge van dat huwelijk verkregen staat.

ART 4 De vrouw verliest van rechtswege den door of tengevolge van een gemengd huwelijk verkregen cn

mede de bevoegdheden en verplichtingen haar toekomende o

op haar rustende krachtens het ingevo ge dat huwelijk voor haar geldend recht, bijaldien zij na de^ ontbl"d'n9 ^is

trouwt met een man, die aan een ander ree

D Zie ovir de gewone Mohammedaanse huwelijken c. a. No. 69 hier voren.

Sluiten