Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan dat van haar vorigen echtgenoot, dan wel binnen het jaar na die ontbinding eene verklaring aflegt, dat zij tot haar oorspronkelijk'en staat wenscht terug te keeren.

Deze verklaring heeft van rechtswege ten gevolge, dat de vrouw terugkeert tot het recht, waaraan zij onderworpen was voordat zij een gemengd huwelijk sloot.

ART. 5. De in het vorig artikel bedoelde verklaring wordt afgelegd voor het Hoofd van plaatselijk bestuur der woonplaats van de vrouw. De verklaring wordt door dezen ambtenaar in een daartoe bestemd register ingeschreven en door hem zoo spoedig mogelijk openbaar gemaakt door plaatsing in het officieel nieuwsblad.

ART. 6. 1) (1) De voltrekking van gemengde huwelijken geschiedt volgens het voor den man geldend recht, behoudens de toestemming der aanstaande echtgenooten, welke steeds wordt vereischt.

(2) Wanneer echter dit recht geen persoon vordert door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, moet de voltrekking geschieden ten overstaan van het hoofd der ingezetenen van den landaard, waartoe de man behoort, of diens wettigen vervanger, en, bij ontstentenis van zoodanig hoofd, ten overstaan van het hoofd van de wijk, het dorp of de kampong, waar het huwelijk voltrokken wordt.

(3) Vordert het evengenoemd recht geene schriftelijke huwelijksakte, dan is hij, door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, verplicht om daarvan zoodanige akte op te maken, overeenkomstig een door den Gouverneur-Generaal vast te stellen model.

(4) Indien die persoon niet kan schrijven, wordt de akte in geschrift gebracht door een, door het Hoofd van plaatselijk bestuur, daartoe aangewezen persoon.

(5) Wanneer de vrouw tot de europeesche of daarmede gelijkgestelde bevolking behoort, is hij, door wien of te wiens overstaan het huwelijk voltrokken wordt, gehouden om de daarvan opgemaakte akte binnen een, bij ordonnantie te bepalen termijn, te zenden aan den ambtenaar van den burgerlijken stand in het ressort, waar het huwelijk voltrokken is. Deze akte wordt door den ambtenaar van den burgerlijken stand in een afzonderlijk daartoe bestemd register ingeschreven en bewaard.

1) Zooals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1901 No. 348.

Bij Stbl. 1904 No. 279 zijn bepalingen vastgesteld op het houden van registers door de ambtenaren van den Burgerlijken Stand, in verband met art. 6, alinea 5. van Stbl. 1898 No. 158.

Sluiten