Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan^2dtjtoWpelri3eriH3 0m daarvan inzagete verleenen TZ J , ? bevoegde personen of om aan dezen de

wi Cftingen te verschaffen, betreffende het onder

js en de leerlingen of toegarg te verleenen tot deinrichtinqen van onderwijs en de verblijfplaatsen der leerlingen 9

dooraheTHmoofdaIS leerl'n9 T personen- die volgens de oor het Hoofd van gewestelijk bestuur ter zake aeaeven

voorschriften, als zoodanig uitgesloten zijn ; 9 9

schriften of "Y ^ de <6 dien aanzien 9eldende voor-

leeraar als ,1 r' T Va'SCh6n "aam' door een godsdienstleeraar als leerling doen aannemen.

opSLqdToT'één" overtredin9- kan boete worden

ten arbeid ste H i n n ü h°,nderdK,9u den of gevangenisstraf, dan wel loon to! dertigigen V°°r de" k°St Z°nder

we(c3ensD3hearhaaHnp godsd;enf,eeraar verleende vergunning kan wanqedrao - dit t f der voorschriften of wegens

zelfstanden pl h < beoordeeling van den Regent, den tenaren besrheiri ° 36611 zoodani9e inlandsche amb-

worden ingetrokken. Z'Jn' Va° het Hoofd van Plaatseüjk bestuur-

Bovendlen kan de intrekking der vergunninq ten allen tijde worden gelast door het Hoofd'van gewestelijk'bestuur

ordonnantfe Mnh perS0,nen• 'die biJ de inwerkingtreding dezer nen Haa "Mohammedaansch godsdienstonderwijs geven kunnen daarmede voortgaan, totdat eene beschikking zal ziin aeno men op een door hen binnen drie maanden na9 dat t! Sstip in

Daarnaen7 VerZ °u verSunnin9. als bedoeld in artikel 1

ordonnantie^ " ^ "• ^palingen deze,

ta»aRIn iL D"'! 'J.rd,n"a,l"e ls alleen van toepassing op Java en Madoera, met uitzondering der Vorstenlanden.

No. 109, BEPALINGEN OP DEN PAKKETPOSTDIENST 11 P^TPOSTDIENST (Binnenland) }

POSTWEZEN. Reglementen. Reglement voor den pakketpostdienst binnen Nederlandsch-Indië.

NoTJ'wty'n^ ,2anl' ^ * ^ew^d biJ StbL 1896

No. 29, 1897 No. 215, 1904 No. 32 en 1905 No. 175.

Art. 12) De Gouvernements postdienst wordt dienstbaar gemaakt aan het overbrengen van postpakketten, met of

1) Zie over het Brievenvervoer No. 42 hier voren

i) 4ouals dit artikel is gewijzigd bij Stbl. 1896 Np. 29 en 1904 No. 32.

Sluiten