Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAKKETPOST. (Buitenland).

II. Staatsblad 1893 No. 253, zooals het is gewijzigd bij Stbl. 1895

Toni» Sn ' '44' 1899 No' 11 °' 1904 No. 31 en 33 1907 No. 391 en 1909 No. 144.

ART 1. 1) in het verkeer tusschen Nederlandsch-Indië eenerzyds, en Nederland, de koloniën Suriname en Curagao en' andere landen of koloniën, welke tot het Verdrag van Rome

andp H i® U1*W!SSelin9 van Postpakketten zijn toegetreden'

en landen Ti ^ V6rkeer tusschen Nederlandsch-Indië en landen of kolomen, niet tot dat Verdrag toegetreden maar

™ede: ingevolge bijzondere overeenkomsten of regelingen

houden W f ° and6re land6n een P^etpostdienst onder¬

houden, kunnen door tusschenkomst van den Indischen

postdienst pakketten worden verzonden tot een gewicht van 5

ÏÏÏÏT.Ï kil°Sram' aI naar 9eIan9 het eene of het andere gewicht als maximum door de postadministratiën dier landen ot kolomen is aangenomen.

Zij mogen geen grooter inhoudsmaat dan 25 kubieke decimeter en langs geen der vlakken grooter afmetingen dan 60 centimeter hebben. Echter wordt - in het verkeer met die lan-

ÏÏre-H v,n'en; Postadrn'n'stratiën zich daartoe hebben,

bereid verklaard - de verzending toegelaten van postpakkettenwe ke regenschermen, wandelstokken, kaarten, plannen of soort gelijke voorwerpen bevatten, wanneer die pakketten niet meer dan 1 meter lang en 20 centimeter breed of dik zijn „J" het verkeer met de landen en koloniën, die zich bereid hebben °m Z1C met de behandeling daarvan te belasten, zijn toegelaten mS aange3even waarde en pakketten met verrekening

ART. 2. 2) De Gouverneur-Generaal bepaalt:

a. welke voorwerpen ter verzending met de pakketpost niet Kunnen worden toegelaten ,*

b. welke verplichtingen op de afzenders rusten omtrent de inpakking der voorwerpen, en welke formaliteiten door hen bij de verzending zijn in acht te nemen ;

c. welke regels zijn op te volgen met betrekking tot pakketten,

d0°r de geadresseerden geweigerd of om andere redenen onbestelbaar zijn, of die voorwerpen bevatten, waarvan de invoer in Nederlandsch-Indië verboden is.

2) Zooals art! 2 iïjdt cf / Itb.'/ iSSK* 18" Np' U°' 1904 No' 31 1907 No. 391,

Sluiten