Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. het hoogste bedrag der aangegeven waarde en der verrekening van de in het derde lid van artikel 1 bedoelde pakketten.

ART. 3 enz. 1)

III. PAKKETPOST. (Buitenland).

Staatsblad 1893 No. 255.

Art. 1. De verzending van pakketten per post kan plaats hebben tusschen Nederlandsch-Indië en

a. Nederland en de Nederlandsche koloniën in Amerika ;

b. de landen, die tot het Verdrag van Weenen van 4 Juli 1891 betreffende de uitwisseling van pakketten met de post,'opgenomen in Staatsblad 1893 No. 252 zijn toegetreden of nader zullen toetreden.

ART. 2 enz.

ART. 3. Van de verzending met de pakketpost zijn uitgesloten.

a. pakketten, welke papieren bevatten, die het kenmerk eenei

briefwisseling bezitten.

Het is evenwel geoorloofd de open factuur der ingesloten goederen, alleen de gewone opgaven van een dergelijk stuk bevattende, in het pakket te sluiten ,

b. levende dieren en planten ;

c voorwerpen of zelfstandigheden van ontplofbaren of ontvlambaren aard en stoffen, die aan zelfontbranding onderhevig zijn of die op eenigerlei wijze gevaar kunnen opleveren ;

d. goederen, waarvan de in- of uitvoer in NederlandschIndië verboden is, zoomede eetbare vogelnestjes;

e. voorwerpen of goederen, welke in het land van bestemming of in een land, waarover het vervoer geschieden moet, op grond van wettelijke of reglementaire bepalingen niet zijn toegelaten.

ART. 4 enz.

«- Bii 8bV°^'Vl^d No1lott4uenb«

lïbLIWj'NÓ! 144 art. 12; bij Stbl. 1897 No. 144 is een nieuw■»£. Ubis '°eS«°|3d en bij Stbl. 1904 No. 31 een nieuw art. liter, zoomede zijn bij dat laatste Stbl. de a . gewijzigd.

Sluiten