Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Bij wijze van tijdelijken maatregel behoeven zulke mijngedeelten niet op de in het eerste lid van dit artikel voorgeschreven wijze te worden afgesloten, mits zij op de een of andere in het oog vallende en aan de werklieden bekend gemaakte wijze worden gemerkt.

(3) Het betreden dier mijngedeelten, anders dan met voorkennis van den technischen chef van het mijnwerk, is verboden en mag slechts geschieden, nadat uit een door europeesch personeel opzettelijk ingesteld onderzoek gebleken is dat daar het verkeer, met inachtneming van de aan te geven veiligheidsmaatregelen, zonder gevaar mogelijk is.

(4) Het bepaalde bij het derde lid van dit artikel is op de geheele mijn van toepassing, indien zich daarin schadelijke gassen ontwikkelen en de luchtverversching eenigen tijd gestaakt is geweest. De mijninspecteur kan van dit voorschrift voor ongevaarlijke mijnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing verleenen.

ART. 432. (1) Treedt tijdens het werk ergens een zoodanige hoeveelheid schadelijke gassen op, dat gevaar niet is buitengesloten, zoo is het toezichthoudend personeel, zoowel europeesch, als inlandsch, verplicht onverwijld :

a. den technischen chef van het mijnwerk of een door hem daartoe aangewezen persoon met het feit in kennis te stellen ;

b. de arbeiders uit het bedreigde gedeelte te verwijderen ;

c. de noodige maatregelen te nemen om de verspreiding dier gassen in de andere mijngedeelten tegen te gaan ;

d. indien daartoe aanleiding bestaat, ook het personeel der overige bedreigde mijnafdeelingen te doen waarschuwen.

(2) Gevaar, in den zin van het eerste lid van dit artikel, is slechts aanwezig, wanneer de veiligheidslamp een hoeveelheid van 2'/2 procent aan mijngas aanwijst.

(3) Van hetgeen gebeurd en verricht is, in verband met het in het eerste lid van dit artikel bedoeld feit, wordt door den technischen chef van het mijnwerk zoo spoedig mogelijk een relaas aan den mijninspecteur toegezonden.

(4) De in het eerste lid van dit artikel, sub a. en b. vermelde maatregelen worden ook toegepast, ingeval de hoeveelheid toegevoerde lucht in de mijn dermate vermindert, dat het werk daardoor bemoeilijkt wordt.

ART. 433 t/m 438 enz.

ART. 439. (1) Op elk steenkolen-mijnwerk moeten tenminste twee speciaal voor het onderzoek op dq hoeveelheid

Sluiten