Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(2) Ter vervanging van lampen, als bedoeld in het eersté lid van dit artikel, moeten op een of meer daarvoor geschikte en afgesloten plaatsen in de mijn voor gebruik gereede reservelampen aanwezig zijn, waarvan het aantal niet minder mag bedragen dan 5°/0 van het totaal der voor de mijn uitgegevene.

(3) Tijdelijk onbruikbaar geworden, maar daarom nog niet gevaarlijke lampen, worden zoo spoedig mogelijk door den gebruiker ingeleverd op de hem daarvoor aangewezen plaats.

Art. 455 t/m. 459 enz.

ART. 460. Tenminste eenmaal 's weeks moeten de inhoud en toestand van elke bewaarplaats door den technischen chef van het mijnwerk of een door hem daartoe aangewezen persoon, die niet tevens met de zorg over de bewaarplaats is belast, zorgvuldig worden nagegaan; hij houdt van zijne bevinding aanteekening in het in art. 462 bedoeld register.

ART. 461. (1) De bewaarplaatsen van brisante schietmiddelen worden onderscheiden in :

a. bewaarplaatsen buiten de mijn, die ten hoogste 3000 kilogram,

b. bewaarplaatsen in de mijn, die ten hoogste 250 kilogram aan schietmiddelen mogen bevatten ;

c. hulpmagazijnen.

(2) In de genoemde hoeveelheden is het gewicht der verpakking niet begrepen.

(3) De chef der mijninspectie kan in bijzondere gevallen eene vermeerdering met 50 % van de in het eerste lid van dit artikel genoemde hoeveelheden toestaan.

ART. 462. (1) In elke bewaarplaats van brisante schietmiddelen moet een register aanwezig zijn, waaruit ten allen tijde de juiste hoeveelheid van de aanwezige schietmiddelen moet blijken.

(2) Dit register moet na den datum der laatste inschrijving tenminste nog een jaar bewaard blijven.

ART. 463. De technische chef van het mijnwerk draagt de zorg voor elke bewaarplaats van brisante schietmiddelen op aan een der europeesche beambten, wiens naam in het mijnboek wordt ingeschreven en die het in art. 462 bedoeld register moet aanhouden.

ART. 464. (1) De bewaarplaatsen van brisante schietmiddelen buiten de mijn zijn onderworpen aan de volgende voorschriften.

Sluiten