Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ART. 512 en 513 enz.

ART. 514. Het rooken, het schieten met vuurwapenen, het maken of medebrengen van vuur en het medebrengen van gloeiende voorwerpen is binnen 50 meter van elke petroleumboring verboden.

Art. 515 t/m 518 enz.

Art. 519. (1) De ketels voor de stoomboringen en voorde waterpompen moeten tenminste 25 meter van eenigen, nog niet volledig afgesloten boorput, of van eenige verzamelplaats van ruwe olie verwijderd zijn en zooveel mogelijk op een wat hooger niveau dan de naburige putopeningen geplaatst worden.

(2) Wordt een ketel met ruwe olie of eenig petroleumdistillaat gestookt, zoo moet de voorrraadsbak tenminste 10 meter van den ketel verwijderd zijn. De toevoerbuis der vloeistof moet zoowel vlak bij den ketel, als bij den voorraadsbak kunnen worden afgesloten.

(3) Wordt een ketel met natuurlijk gas gestookt, zoo mag dit niet onmiddellijk uit den boorput worden aangevoerd en mo3t het zooveel mogelijk olievrij zijn.

(4) Ketels, welke met andere dan de in het tweede en derde lid van dit artikel genoemde brandstoffen worden gestookt, moeten, gerekend van af den boortoren, zooveel mogelijk in eene richting, tegengesteld aan die van den overheerschenden wind, worden geplaatst. Dit voorschrift behoeft niet te worden opgevolgd, indien een ketel meer dan 40 meter van den put of op een tenminste 5 meter hooger niveau dan de putmonding is opgesteld.

(5) De stoker mag gedurende de werkuren zijne standplaats niet anders dan met toestemming van den met de betrokken boring belasten beambte verlaten.

(6) De technische chef van het mijnwerk moet zorg dragen dat de stokers nauwkeurig bekend gemaakt zijn met hetgeen zij ingeval van een gas- of olie-eruptie moeten doen en nalaten.

(7) Voor het tijdig schoonmaken der schoorsteenen en voor het verhinderen van het uitvliegen van vonken uit den schoorsteen moet door den technischen chef van het mijnwerk worden zorg gedragen.

ART. 520 t/m 525 enz.

ART. 526. Gebruikt poetskatoen en dergelijke aan zelfontbranding onderhevige stoffen mogen niet in de machineruimten en nergens ondergronds worden bewaard.

Sluiten