Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ArT. 6. (1) De werfagent is verplicht op zijne kosten ert overeenkomstig de door of namens het Hoofd van plaatselijk bestuur gestelde eischen:

a. aan dat bastuurshoofd wekelijks eene opgave te doen toekomen van de in de binnenlandsche dépots aanwezige en in de afgeloopen week naar de strand-dépöts vertrokken personen;

b. te zorgen voor eene behoorlijke behandeling, voeding en kleeding der in zijne dépots opgenomen personen;

c. zieken naar een daartoe af te zonderen lokaal of ziekeninrichting te doen overbrengen;

d. zorg te dragen voor een passenden overtocht naar het naastbij gelegen strand-dépöt van de in de binnenlandsche dépots opgenomen personen, te wier aanzien eene verklaring is afgegeven, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 5, en de hen vergezellende echtgenooten en onvolwassen kinderen, een en ander met uitzondering van de sub c. bedoelde zieken;

e. binnen vierentwintig uren na aankomst dier personen in het strand-dépöt daarvan kennis te geven aan voornoemd bestuurshoofd;

ƒ. het noodige te verrichten voor de vaccinatie of revaccinatie van die personen. .

(2) De krachtens de vorige alinea gestelde eischen kunnen door den werfagent worden onderworpen aan het oordeel van het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat ter zake in hoogste instantie beslist.

ART. 7. (1) De werfagent is mede verplicht op zijne kosten:

a. de in zijne strand-dépöts opgenomen personen, te wier aanzien eene verklaring is afgegeven, als bedoeld in de tweede alinea van artikel 5, voorzoover dit niet reeds in de binnenlandsche dépots mocht zijn geschied, door een geneeskundige, te zijner keuze, te doen onderzoeken, ter beoordeeling of zij lichamelijk geschikt zijn voor de diensten, waarvoor zij werden aangeworven;

b. bij geschikt bevinding van dïe personen, een duidelijk, welgelijkend photografisch portret, in triplo, te doen vervaardigen.

(2) De in de vorige alinea, sub a, bedoelde geneeskundige overtuigt zich, dat de ingevolge de eerste alinea van artikel 6, sub /, vereischte vaccinatie of revaccinatie heeft plaats gehad en geeft «van de uitkomsten van zijn ingevolge deze en de

Sluiten