Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 10. Voor het verlijden der akten wordt, binnen acht dagen, door den werfagent eene som in 's Lands kas gestort, ten bedrage van f 2 (twee gulden) voor elke bij die akten geconstateerde werkovereenkomst.

Art. 11. (1) Inscheping van personen, wier werkovereenkomsten niet op de bij artikel 9 voorgeschreven wijze zijn geconstateerd, is verboden.

(2) De inscheping is alleen toegelaten op stoomschepen in de door den Gouverneur-Generaal daartoe aangewezen havens.

(3) De Gouverneur-Generaal is bevoegd voor bepaalde landen of lardstreken eene verhouding vast te stellen tusschen het aantal volwassen mannen en vrouwen, bij elke verscheping van contract-arbeiders in acht te nemen, zoomede om hun vervoer naar eenig gewest der Buitenbezittingen tijdelijk te verbieden.

(4) De werfagent zorgt, dat het bepaalde bij de eerste en tweede alinea en de krachtens de derde alinea van dit artikel gegeven voorschriften, worden nagekomen. Hij is verplicht zich te gedragen naar de vast te stellen regelen omtrent de inscheping van de contract-arbeiders en de hen vergezellende leden hunner gezinnen en de lasten te dragen van de ingevolge die regelen gelaste ontscheping van een of meer hunner, zoomede die, aan het vervoer, de voeding en verpleging der contractarbeiders aan boord verbonden.

ART. 12. (1) Verrekening met de contract-arbeiders of terugv ordering, in welken vorm ook, van de te hunnen behoeve door den werfagent of zijne wervers en hunne handlangers, ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze ordonnantie, gedane betalingen of verstrekte benoodigdheden, is verboden.

(2) De werfagent zorgt, dat de door den Gouverneur-Generaal te stellen regelen, omtrent de betaling van voorschotten aan de contract-arbeiders, worden nageleefd.

Art 13. De Gouverneur- Generaal geeft de noodige voorschriften tot uitvoering van de bepalingen dezer ordonnantie en stelt, voor zooveel noodig, de modellen vast van de voor die uitvoering benoodigde geschriften.

ART. 14. (1) Overtreding der verbodsbepalingen of niet-naleving van de overige voorschriften dezer ordonnantie, uitgezonderd de ambtelijke, wordt gestraft met geldboete van f 1 (één gulden) tot f 100 (één honderd gulden) of gevangenisstraf, dan wel

44*

Sluiten