Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(3) Wervers en handlangers verkrijgen geene vergunning, zoo zij niet in het bezit zijn van eene opdracht, als bedoeld bij artikel 2 der Wervingsordonnantie.

§ 3. (1) Vergunningen tot werving kunnen door de autoriteit, die haar verleende, worden ingetrokken :

a. ingeval.de houder in de uitoefening van zijne werkzaamheden, met betrekking tot de werving, in gebreke is gebleven de hem opgelegde verplichtingen na te komen, dan wei hetzij vóór, hetzij na de afgifte van de bij de tweede alinea van artikel 5 der Wervingsordonnantie bedoelde verklaring ten aanzien van de betrokken inlanders, zich heeft schuldig gemaakt aan ongeoorloofde handelingen ;

b. wanneer hij niet langer te goeder naam en faam bekend staat;

c. op verzoek van den werfagent.

(2) Van de intrekking eener verleende vergunning wordt, met vermelding van redenen, onverwijld kennis gegeven aan den werfagent

§ 4. Van de uitreiking en intrekking van vergunningen tot werving wordt door de tot die uitreiking en intrekking bevoegde autoriteiten aanteekening gehouden in daartoe aan te houden registers.

Dépots.

§ 5. Vergunningen, als bedoeld bij de 2e alinea van artikel 4 der Wervingsordonnantie, worden verleend onder voorwaarde :

a. dat in de dépots gelijktijdig niet meer personen gehuisvest worden dan het bij de vergunning toegelaten maximumaantal ;

b. dat in de strand-dépóts een jaarlijks te vernieuwen register wordt aangehouden, vermeldende de namen der daarin opgenomen personen en den datum, het nummer en de plaats van afgifte van de bij de tweede alinea van artikel 5 der Wervingsordonnantie voorgeschreven verklaringen, zoomede den datum van vertrek uit die dépots van iederen daarin opgenomen persoon.

§ 6. Weigering of intrekking eener vergunning geschiedt met vermelding van redenen.

VERHOOR van de in de binnenlandsche dépots opgenomen personen.

§ 7. (1) Het in verband met de bepalingen van artikel 5 def Wervingsordonnantie te houden onderzoek, geschiedt buiten tegenwoordigheid van de wervers en hunne handlangers.

Sluiten