Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambtenaar, te wiens overstaan de akten zijn verleden, ten einde bij de inscheping voor de nadere verificatie der vertrekkenden te worden gebezigd en vervolgens in het archief van genoemden ambtenaar bewaard te blijven.

(2) De beide overige exemplaren der akten, aan elk waarvan mede de bijbehoorende exemplaren der geneeskundige certificaten worden gehecht, doet die ambtenaar, indien deze niet zelf het Hoofd van plaatselijk bestuur is, aan dezen toekomen, gesloten in een briefomslag, verzekerd met het ambtszegel van eerstgenoemden ambtenaar.

Het Hoofd van plaatselijk bestuur zorgt, dat het aldus gesloten pakket met dezelfde bootgelegenheid, als waarmede de contractarbeiders vertrekken, ter doorzending aan den werkgever, wordt gezonden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur der haven van bestemming.

Voorschotten.

§ 16. (1) Aan de aan te werven personen mag, naar gelang zij

a. zonder echtgenooten of met echtgenooten, die zelf wenschen te worden aangewezen, vertrekken, dan wel

b. vergezeld worden door echtgenooten, die zelf niet wenschen te worden aangeworven,

geen grooter voorschot worden verleend of toegezegd dan ten bedrage van f 15 (vijftien gulden) of f 20 (twintig gulden), waarvan onderscheidenlijk ten hoogste f 2,50 (twee gulden vijftig cent) of f 5 (vijf gulden) mag worden uitbetaald bij of vóór het sluiten van de werkovereenkomst en een gelijk bedrag bij de inscheping, zijnde het overblijvende betaalbaar, hetzij ter plaatse van ontscheping, hetzij ter plaatse van bestemming.

(2) De uitbetaling van het vóór de inscheping te verstrekken voorschot moet geschieden in tegenwoordigheid, hetzij van het in artikel 5 der Wervingsordonnantie bedoeld Hoofd van plaatselijk bestuur, hetzij van de in artikel 9 dier ordonnantie bedoelde ambtenaren.

Controle op de heffingen.

§ 17. De ambtenaar, te wiens overstaan de werkovereenkomsten worden verleden, maakt onmiddellijk na elke zitting eene door hem te onderteekenen verklaring in triplo op, voor eiken werfagent afzonderlijk, vermeldende het aantal en de nummers der op dien dag bekrachtigde overeenkomsten. Van die verklaringen blijft een exemplaar berusten bij genoemden ambtenaar, het tweede wordt ter hand gesteld aan den betrokken

Sluiten