Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgemaakt, waarvan een der exemplaren wordt gezonden aan het Hoofd van plaatselijk bestuur van de inscheepplaats op Java.

Terugkomst.

§ 22. (1) Van de aankomst van eenig schip, waarop zich terugkeerende contract-arbeiders of op kosten van den werkgever teruggezonden leden van hunne gezinnen bevinden, die zich wenschen te ontschepen in eene haven, als bedoeld bij de tweede alinea van artikel 11 der Wervingsordonnantie, geeft de havenmeester of als zoodanig fungeerende ambtenaar onverwijld kennis aan het Hoofd van plaatselijk bestuur.

(2) Deze, dan wel de door hem daartoe aangewezen ambtenaar, stelt ten spoedigste een onderzoek in naar de behandeling en verpleging, door de betrokken personen op hunne terugreis en ter plaatse van hunne tewerkstelling ondervonden, en brengt van den uitslag van dat onderzoek een proces-verbaal uit, van hetwelk, indien daarin klachten van eenigen aard voorkomen, een afschrift wordt gezonden aan den Directeur van Justitie.

(3) Indien de betrokken personen daartegen geen bezwaar hebben en zulks in hun belang of in dat van het bij de vorige alinea voorgeschreven onderzoek wenschelijk wordt geoordeeld, kan de daarbij bedoelde ambtenaar gelasten, dat zij worden opgenomen en uiterlijk gedurende twee etmalen, op kosten van den werkgever, worden verpleegd in het dépöt van den werfagent, door of namens wien zij werden aangeworven, dan wel, indien zoodanig dépöt niet meer aanwezig is, in eenig ander door genoemden ambtenaar aangewezen dépöt.

Vastgesteld bij artikel 4 van het besluit van 10 Februari 1909 No. 18.

Mij bekend, De Wd. Algemeene Secretaris, V. D. HOUVEN VAN OORDT.

Sluiten