Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. dat het aantal werkuren per dag niet meer bedrage dan i

I ^em 1

b. dat | haar J een loon worde toegekend van niet minder

\ hun \

dan 's daags zo™lr vrije voeding, benevens vrije

woning en geneeskundige behandeling ;

c dat — een voorschot op het loon ontvangen van f. .......

Zij

waarvan uit te betalen bij het afgeven van deze verklaring f , bij het verlijden van de akte f , bij de

inscheping f , en na de inscheping 1 ;

I hem | | zij" (

d. dat haar met de volgende leden van . haar . gezin vrije

I hun ) 1 hun I

overtocht worde verschaft naar de plaats van bestemming en, na ommekomst van het contract, van die plaats naar

NI . Betrekking

Namen van a Geschatte

, , ., tot den (de)

bedoelde ge- , ...

a. s. contrac- leeftijd.

zinsleden. , , N

tant (e).

e. dat 7)

Deze voorwaarden zijn door mij nader aan den (de) comparant ^ duidelijk gemaakt.

Voorts is mij door den mede voor mij verschenen echtgenoot van de comparante, genaamd verklaard dat hij er in toestemt, dat door zijne echtgenoote eene overeenkomst van vorenbedoelde strekking wordt aangegaan. 8)

Afdruk van den linkerduim van 9)

Controle afdruk. 10)

Vastgesteld bij artikel 4 van het besluit van 10 Februari 1909 No. 18.

Mij bekend,

De Wd. Algemeene Secretaris, V. D. HOUVEN VAN OORDT.

7) Eventueele verdere bedingen

8) Deze alinea c. q. door te halen. .

9) Deze vingerafdruk te stellen in tegenwoordigheid van den ambtenaar, die de verklaring onderteekent. ,

10) Te stellen in tegenwoordigheid van dan ambtenaar, bedoeld in artikel 9 aar wervingsordonnantie.

Sluiten