is toegevoegd aan uw favorieten.

Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 en 1657/58

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zette alle zeilen bij en deed een schot met los kruit, wat zeggen wilde: gaat er niet vandoor.1) Dat was voor Roothaas te veel. Hij was ongeveer l1/. mijl uit den wal, de zon was aan 't ondergaan, maar „hoewel de nachtgevechten dangereus sijn en weijnich gepractiseert", hij „kon die trots van ons soo te tergen niet verdragen." Dus wendde bij den steven en kwam recht op den vijand aan. Nu zocht die Portugees, die zoo „den ronquedoon gemaeckt hadde" buiten schot te blijven. Hij üep bij den wind noordwaarts boven Roothaas op, zoodat deze hem met zijn kanon niet bereiken kon. Maar de volgende schepen onder den vicevadmiraal, die geen gelegenheid hadden hun admiraal zoo snel te volgen, misschien ook minder bezeild waren, kwamen met de Nederlanders in aanraking.

STUTfuruTlt'

AdmT.,,6

I 3 Nederlandsen.

Poptugeesch,

I. 20/21 Januari. 1"« phase. 2)

De St. Anthony van den vice-admiraal passeerde de Phenix van Roothaas zoo dicht aan stuurboord, dat de trompen van de stukken elkaar bijna raakten. Tegelijkertijd bevond zich aan bakboord een ander groot galjoen. De drie schepen brandden bij 't passeeren tegehjk hun stukken los. En zoo ging de geheele hollandsche vloot,

) .... begon haren admirael den ronquedoon te maeken, smeet alle sijn seijlen bij en maekte den jager en schoot met loos cruyt van ons dat soo veel t zegnen was als loopt niet"

2) De tusschen den tekst geplaatste figuren pretendeeren niet een volkomen juiste voorstelling van de manoeuvres te geven. Daartoe ontbreken in het rapport van Roothaas de gegevens, vooral wat betreft de windrichting en het aantal schepen, dat aan de gevechten heeft deelgenomen. Zij bedoelen slechts de beschreven bewegingen door de schepen uitgevoerd, duidelijk voor te stellen.

AALBERS, O-I. Compagnie. 12