is toegevoegd aan uw favorieten.

De Minang Kabausche nagari

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofden eener nagari, of tle betrokken oelajathouders (vgl. bl. 13 on vlg).

3o. oeang ladang of boengo tanah,, een schadeloosstelling tevens erkenning van oelajatrechten, te betalen door personen die ladang's aanleggen; deze isi adat is niet overal gelijk, en wordt weder öf aan de nagari öf aan de betrokken oelajathoude's betaald.

Hier en daar bestaat de betaling slechts uit een pasambahan, huidegift, b.v. een mand jonge rijst,

geroosterd en gestampt, ampieng, waarnaar deze

tanda: boengo ampieng genoemd wordt (men vergelijke art: 44 van het adatwetboekje van van Vollenhoven).

4o. boengo jMsie, een „isi adat" ten behoeve van de nagari, zich richtend naar de plaatselijke adat, te betalen bij het maken van zoutpannen door vreemdelingen (vroeger); verder bij het visschen langs de kuststreek, vallende onder het oelajatrecht van een nagari.

Ook is het voorgekomen, dat de nagari Kasaüg in de Padangsche Benedenlanden van het staatsspoor „boengo pasir" vroeg wegens het weghalen van zand uit de Anai rivier.

Ia stede van 10% van het zand af te staan, heeft de staatsspoor toen een vergoeding van f 250 aan genoemde nagari uitbetaald.

Alle deze betalingen zijn verplichtend voor vreemdelingen ; zij zijn als regel nimmer ervan vrijgesteld. Men vergelijke het medegedeelde op bl. 18 en vlg., 24, en het hoofdstuk „vermogenswezen," bl,<^ ,

DERDE HOOFDSTUK.

Bestuur; volkshoofden.

Is beknoptheid bij de samenstelling van dit opstel noodzakelijk, in dit hoofdstuk moet bepaald beperking in acht genomen wordeü, hoe moeilijk dit ook is, waar, meer nog dan op ander adatgebied, het wachtwoord is: niet generaliseeren.

Na een kort geschiedkundig overzicht zal ik trachten een beeld te scheppen van het volkshoofd *) en het

*) Over het door ons ingestelde ambt van nagarihoofd panyhotloe kapalo of kapalo nagari, is uitvoerig gehandeld in myna nota's over „de lnlandsche bestuurshoofden ter Sumatra's Westkust" en „de afschaffing v.m den panghoeloe soekoe rodi pn het plaatsen vn.n den panghoeloe kapalo in 4? SUiv^re politie van velkiliooW" (vgl, bet 7 de hfdst.)